chế độ tử tuất hàng tháng

Chế độ tử tuất
Email: Tuannguyen.duong@… Ông nội tôi là công an đã nghỉ hưu được 8 năm. Đầu năm nay do tuổi cao sức yếu ông ra đi đột ngột ở tuổi 72. Các luật sư cho tôi hỏi các chế độ mai