cổ phiếu

Quy định về chào bán cổ phần
Hỏi: Cuongnguyen.wl@…. Các luật sư cho tôi hỏi. Khi  Công ty cổ phần muốn phát hành thêm cổ phần (chào bán cổ phần riêng lẻ) để tăng vốn điều lệ, pháp luật quy định ra sao về tỷ lệ số