hợp đồng vay tài sản

Vay/Mượn tài sản của người khác nhưng không trả
Tóm tắt câu hỏi: Vay/Mượn tài sản của người khác nhưng không trả Bạn cùng lớp đại học với em có nói với em rằng bạn ấy bị hỏng laptop mà mấy ngày nữa là phải nộp tiểu luận môn