Khổng Minh

Gia Cát Lượng – nhà tiên tri vĩ đại của lịch sử Trung Quốc
Thời kỳ Tam Quốc, Khổng minh – Gia Cát Lượng được xem là nhà quân sự tài ba, lịch sử nhắc đến ông là một trong những nhà tiên tri lừng danh với những dự đoán chính xác về vận