không xử lý hình sự vấn đề ngoại tình

Hiến Pháp Hàn Quốc bỏ tội ngoại tình
Theo thông tin mới nhất từ Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 26-2-2015 bãi bỏ một điều luật có từ năm 1953, trong đó xem ngoại tình là phạm pháp và những người vi phạm có thể bị ngồi