Luật lao động

Thời giờ làm việc và thời giờ làm thêm của người lao động theo quy định
Tôi đang là bảo vệ cho một khách sạn tại Hà Nội, tôi muốn hỏi về thời gian làm việc mà khách sạn quy định như sau: Trong tuần có 4 ngày làm ca, từ 7h30; 15h hoặc 14h30; 21h