lương hưu

Có được nghỉ hưu trước tuổi?
Tôi là lao động nữ làm việc cho Doanh nghiệp và đã tham gia bảo hiểm đủ 20 năm. Năm nay tôi 46 tuổi, vì lý do sức khỏe tôi muốn nghỉ hưu trước thì có được không? Nếu được