ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành nghề cần vốn pháp định
Xin chào Luật sư, Luật sư cho tôi được tư vấn: Trong thời gian tới, tôi muốn thành lập Công ty TNHH một thành viên. Tôi muốn hỏi ngành nghề nào yêu cầu có vốn pháp định và các mức