Nghĩa vụ trả nợ thuế khi doanh nghiệp giải thể

Nghĩa vụ trả nợ khi doanh nghiệp giải thể
Email: thanhngan_39@…. Các Luật sư cho tôi hỏi: Trước đây tôi góp cổ phần trong một doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp gặp khó khăn, tôi đã chấp nhận dùng quyền sử dụng đất của mình để bảo