Tạm dừng hoạt động kinh doanh

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh lần 2
Hỏi: Công ty tôi thành lập từ đầu năm 2011, năm 2014 do hoạt động của chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh nên công ty tôi đã làm thủ tục tạm dừng hoạt động kinh