thủ tục phá sản

Giải quyết quyền lợi của người lao động khi công ty phá sản
Hỏi: Công ty mà hiện nay tôi đang làm việc suốt 6 tháng nay chậm lương của tất cả công nhân và nhân viên mà không có lý do chính đáng. Chúng tôi có làm đơn yêu cầu Công ty