vốn cam kết góp

Khi thành viên không góp đủ số vốn cam kết góp thì xử lý như thế nào?
Câu hỏi: Khi thành viên không góp đủ số vốn cam kết góp thì xử lý như thế nào? Tôi là thành viên góp vốn của công ty TNHH hai thành viên trở lên. Công ty của tôi được cấp