Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần

Để giúp công ty cổ phần thuận lợi cho thủ tục thay đổi người đại diện, chúng tôi xinhướng dẫn thủ tục hành chính  theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bảnhướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp, cụ thể như sau:

>>> Tư vấn pháp luật miễn phí

I. Hồ sơ thay đổi người đại diện công ty cổ phần:

1- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty (do Chủ tịch Hội đồng quản trị ký);
2- Quyết định bằng văn bản; và bản sao biên bản họpcủa Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty.
Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.
Nội dung biên bản họp gồm (1). Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh.( 2). Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông.( 3). Chương trình và nội dung cuộc họp.( 4). Chủ toạ và thư ký. (5). Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. (6). Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng.(7). Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (8). Các quyết định đã được thông qua. (9). Họ, tên, chữ ký của chủ toạ và thư ký.
3- Quyết định bằng văn bản  và bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện theo pháp trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty không làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty.
Nội dung biên bản họp gồm (1). Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh. (2). Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông. (3). Chương trình và nội dung cuộc họp. (4). Chủ toạ và thư ký. (5). Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. (6). Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng. (7). Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (8). Các quyết định đã được thông qua. (9). Họ, tên, chữ ký của chủ toạ và thư ký.
4- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người thay thế làm đại diện theo pháp luật:
4.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
4.2-  Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu;
5- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.
– Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ
– Thời hạn trả kết quả: 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ (kết quả giải quyết có hai loại: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với hồ sơ hợp lệ và được chấp thuận hoặc Thông báo bổ sung đối với hồ sơ chưa hợp lệ cần sửa đổi bổ sung).

LƯU Ý:
– Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ.

II. Các dịch vụ hỗ trợ của Công ty tư vấn Phamlaw

1. Soạn thảo tài liệu hồ sơ cho doanh nghiệp;
2. Đại diện nộp hồ sơ và nhận kết quả.
–   Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở KHĐT;
–   Theo dõi/hiệu chỉnh hồ sơ (nếu cần) và nhận kết quả trả lời của Phòng đăng ký kinh doanh;
–   Nhận kết quả là Giấy chứng nhận ĐKKD tại Phòng đăng ký kinh doanh.