Tư vấn thủ tục tạm ngừng hoạt động công ty cổ phần

Để giúp công ty cổ phần hiểu rõ hơn về thủ tục tạm ngừng hoạt động, chúng tôi xin hướng dẫn thủ tục hành chính theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp, cụ thể như sau:

I. Hồ sơ tạm ngừng hoạt động công ty cổ phần:

Tư vấn thủ tục tạm ngừng hoạt động công ty cổ phần

1. Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu);
2. Quyết định bằng văn bản về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký);
3. Bản sao biên bản họp về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông (có họ tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký);
4. Giấy ủy quyền hoặc tờ khai ghi rõ thông tin người nộp hồ sơ.

Số lượng hồ sơ:   01  (bộ)

LƯU Ý:

– Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ.

– Các Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh cần thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký đồng thời phải thông báo với cơ quan thuế trước mười lăm ngày, trước khi thực hiện việc tạm ngừng kinh doanh. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngưng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá 02 (hai) năm.

Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc (Không tính ngày nhận hồ sơ)

II. Các bước thực hiện

– Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo mục I
– Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh
+ Thời gian: từ 8 giờ đến 12 giờ (các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)
+ Chuyên viên kiểm tra hồ sơ đủ giấy tờ theo quy định, tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy biên nhận cho doanh nghiệp.
– Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.
– Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy trả kết quả, doanh nghiệp, (hoặc người được ủy quyền) đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ theo quy định.

III. Các dịch vụ hỗ trợ của Công ty tư vấn Phamlaw

1. Soạn thảo tài liệu hồ sơ cho doanh nghiệp;
2. Đại diện nộp hồ sơ và nhận kết quả.
–   Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở KHĐT;
–   Theo dõi/hiệu chỉnh hồ sơ (nếu cần) và nhận kết quả trả lời của Phòng đăng ký kinh doanh;
–   Nhận kết quả là Giấy chứng nhận ĐKKD tại Phòng đăng ký kinh doanh.

Công ty tư vấn Luật Phamlaw

Tầng 5M, tòa nhà Bình Vượng
số 200, đường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
Hotline: 097.393.8866
Email : pham.lawyer8866@gmail.com