Trang chủ – doanh nghiệp

Các loại tài sản có thể sử dụng làm tài sản bảo đảm

Tài sản có thể sử dụng làm tài sản bảo đảm trong doanh nghiệp

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, kính mong Quý luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề sau: Công ty tôi có ký kết một...

Các trường hợp phát sinh nghĩa vụ thành lập doanh nghiệp

Các trường hợp phát sinh nghĩa vụ thành lập doanh nghiệp

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, kính mong Quý luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề sau: Theo tôi được biết thì...

Thủ tục và chi phí thành lập và vận hành doanh nghiệp

Thủ tục, chi phí thành lập và vận hành doanh nghiệp

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, tôi đang có dự định thành lập doanh nghiệp vào cuối tháng 3/2017. Tuy nhiên tôi...

Một số quy định quan trọng trong điều lệ của công ty

Một số quy định quan trọng trong điều lệ của công ty

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, tôi có chút thắc mắc mong được Quý luật sư: Ngoài một số quy định phải...

Trách nhiệm của người quản lý trong hoạt động doanh nghiệp

Trách nhiệm của người quản lý trong hoạt động doanh nghiệp

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, kính mong Quý luật sư tư vấn giúp tôi về việc sau: Tôi sắp sửa được bổ...

Phương pháp xử lý tài sản bảo đảm theo quy định hiện hành

Phương pháp xử lý tài sản bảo đảm theo quy định hiện hành

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, kính mong Quý luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề sau: Công ty tôi có ký kết một...

Các quy định của pháp luật hiện hành về cổ phần ưu đãi cổ tức

Các quy định của pháp luật hiện hành về cổ phần ưu đãi cổ tức

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, tôi muốn mua cổ phần của một công ty. Tôi dự định mua một số cổ phần ưu...

Khởi kiện thành viên hoặc cổ đông về việc vi phạm nghĩa vụ góp vốn

Khởi kiện thành viên hoặc cổ đông về việc vi phạm nghĩa vụ góp vốn

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, kính mong Quý luật sư tư vấn giúp tôi trường hợp sau: Trong công ty tôi có một...

Quy định điều kiện về tài sản đảm bảo trong doanh nghiệp

Quy định điều kiện về tài sản đảm bảo trong doanh nghiệp

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, công ty tôi có tham gia một giao dịch cần phải có tài sản bảo đảm. Vậy...

Mua lại bắt buộc phần vốn góp hoặc cổ phần theo quy định

Mua lại bắt buộc phần vốn góp hoặc cổ phần theo quy định

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, tôi có theo dõi các bài viết tư vấn của Quý luật sư trên website Phamlaw về...

Quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp hoặc cổ phần

Quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp hoặc cổ phần

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, kính mong Quý luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề sau. Đầu năm 2017 một người...

Quyền được chia lợi nhuận và tài sản khi công ty giải thể hoặc phá sản

Quyền được chia lợi nhuận và tài sản khi công ty giải thể hoặc phá sản

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, tôi đang muốn góp một khoản tiền của mình vào doanh nghiệp. Tôi dự định...

Hình thức biểu quyết thông qua quyết định công ty

Hình thức biểu quyết thông qua quyết định công ty

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, kính mong Quý luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề sau: Tôi đang có dự định...

Quyền của thành viên hoặc cổ đông sau ngày chốt quyền trong doanh nghiệp

Quyền của thành viên hoặc cổ đông sau ngày chốt quyền trong doanh nghiệp

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, Quý luật sư cho tôi hỏi vấn đề sau: Tôi mới tham gia mua một số cổ phần...

Những quyền theo tỷ lệ vốn góp hoặc cổ phần trong doanh nghiệp

Những quyền theo tỷ lệ vốn góp hoặc cổ phần trong doanh nghiệp

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, tôi có theo dõi các bài viết của Quý luật sư về quyền của thành viên và cổ...

Quyền theo luật định của cổ đông hoặc thành viên trong công ty

Quyền theo luật định của cổ đông hoặc thành viên trong công ty

Tóm tắt câu hỏi: Kính chào Quý Luật sư, tôi đang có dự định góp vốn vào doanh nghiệp của một người bạn...

Thủ tục cần làm cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài

Thủ tục cần làm cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, kính mong được Quý luật sư tư vấn giúp tôi về vấn đề sau. Doanh nghiệp tôi...

Những quy định của pháp luật hiện hành về bên đại diện là tổ chức

Những quy định của pháp luật hiện hành về bên đại diện là tổ chức

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, tôi thường xuyên theo dõi các bài viết tư vấn của Quý luật sư trên website...

Tính chất pháp lý của hợp đồng trước khi thành lập doanh nghiệp

Tính chất pháp lý của hợp đồng trước khi thành lập doanh nghiệp

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, Quý luật sư cho tôi hỏi vấn đề sau. Tôi đang tiến hành hoạt động thành...

Quy định về cổ phần ưu đãi của công ty trong doanh nghiệp

Quy định về cổ phần ưu đãi của công ty trong doanh nghiệp

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, tôi có một chút thắc mắc liên quan đến cổ phần của doanh nghiệp, mong...