Quyền tham dự cuộc họp và quyền biểu quyết trong doanh nghiệp

Quyền tham dự cuộc họp và quyền biểu quyết trong doanh nghiệp

Câu hỏi: Kính chào Quý luật sư, kính mong Quý luật sư tư vấn giúp về quyền tham dự cuộc họp của cơ quan quản lý và quyền biểu quyết trong doanh nghiệp.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

(Câu hỏi được biên tập từ mail gửi đến Bộ phận tư vấn pháp luật và thủ tục hành chính của Phamlaw)

Trả lời: (Câu trả lời chỉ mang tính chất tham khảo)

Kính chào Quý khách, cảm ơn Quý khách đã gửi câu hỏi đến cho Bộ phận tư vấn pháp luật và thủ tục hành chính của Phamlaw. Về thắc mắc của Quý khách, chúng tôi xin được đưa ra ý kiến tư vấn qua bài viết dưới đây:

Quyền tham dự cuộc họp và quyền biểu quyết trong doanh nghiệp
Quyền tham dự cuộc họp và quyền biểu quyết trong doanh nghiệp

Quyền tham dự cuộc họp và quyền biểu quyết trong doanh nghiệp

*Quyền tham dự cuộc họp của cơ quan quản lý và biểu quyết

Tại khoản 1 Điều 49 Luật doanh nghiệp 2020 có quy định về quyền của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn như sau: “Tham dự họp Hội đồng thành viên, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên.”. Bên cạnh đó tại điểm a khoản 1 Điều 115 Luật doanh nghiệp 2020 cũng quy định về quyền của cổ đông phổ thông đó là:“Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty, pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết”. Như vậy theo quy định của hai điều luật này thì mọi thành viên và cổ đông phổ thông có quyền tham dự cuộc họp của hội đồng thành viên và đại hội đồng cổ đông. Tính chất của loại quyền này được thể hiện qua ba khía cạnh sau:

Thứ nhất, quyền dự họp của thành viên hoặc cổ đông không phụ thuộc vào tỷ lệ phần vốn góp hoặc sở hữu cổ phần. Khoản 2 Điều 49 Luật doanh nghiệp 2020 cũng quy định về quyền của thành viên đó là “Có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp”. Căn cứ vào quy định này cũng như quy định tại điểm a khoản 1 Điều 115 Luật doanh nghiệp 2020 thì cho dù thành viên chỉ năm một đồng vốn góp hoặc cổ đông chỉ nắm giữ một cổ phần thì vẫn có quyền dự họp. Quyền biểu quyết về cơ bản được xác định trên cơ sở tỷ lệ phần vốn góp hoặc sở hữu cổ phần.

Thứ hai, về phạm vi của quyền: Quyền biểu quyết của thành viên hoặc cổ đông áp dụng cho mọi quyết định được thảo luận và thông qua tại hội đồng thành viên hoặc đại hội đồng cổ đông. Thành viên hoặc cổ đông không bị hạn chế biểu quyết đối với một quyết định cụ thể nào, chỉ trừ trường hợp thành viên hoặc cổ đông không được phép biểu quyết theo quy định của pháp luật. Ví dụ như trường hợp thành viên hoặc cổ đông có lợi ích liên quan đối với giao dịch hay hợp đồng với chủ thể có liên quan được thảo luận hoặc thông qua tại đại hội đồng đồng cổ đông hoặc hội đồng thành viên.

Trong công ty trách nhiệm hữu hạn, mọi thành viên đều có quyền biểu quyết. Ngược lại đối với công ty cổ phần thì không phải mọi cổ đông đều có quyền dự họp và biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông. Tại khoản 3 Điều 117 Luật doanh nghiệp 2020 quy định: “Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát”. Tại khoản 3 Điều 118 của Luật doanh nghiệp 2020 cũng có quy định: “Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát”. Như vậy thì mỗi cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi biểu quyết đều có quyền dự họp và biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên cổ phần ưu đãi cổ tức và cổ phần ưu đãi hoàn lại không làm phát sinh quyền dự họp và quyền biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông. Ngoài ra công ty cổ phần cũng có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác không làm phát sinh quyền dự họp và quyền biểu quyết.

Thứ ba, về quyền tài sản. Hiện nay chưa có một quan điểm rõ ràng nào về quyền dự họp và quyền biểu quyết có phải là quyền tài sản hay không. Có ý kiến cho rằng quyền dự họp và quyền biểu quyết trị giá được bằng tiền nên có thể coi đây là một loại quyền tài sản. Trên thực tế, quyền dự họp và biểu quyết có thể được “mua bán” với một giá trị cụ thể theo thỏa thuận giữa bên bán và bên mua, theo đó khi giao dịch mua bán được thực hiện thì bên bán sẽ ủy quyền cho bên mua thực hiện quyền dự họp và biểu quyết với tư cách là người được ủy quyền của bên bán.

Về mặt lý thuyết thì quyền dự họp và quyền biểu quyết không thể được chuyển nhượng. Cũng như vậy, hai loại quyền này cũng không thể được sử dụng trong các giao dịch cầm cố, thế chấp, tặng cho hoặc định đoạt dưới hình thức khác. Thực tế trên thị trường hiện nay cũng đang áp dụng các quy định này.

Trên đây là bài viết tư vấn về thắc mắc của Quý khách liên quan đến vấn đề: “Quyền tham dự cuộc họp và quyền biểu quyết trong doanh nghiệp”. Nếu Quý khách còn có vướng mắc hay muốn biết thêm thông tin về các thủ tục hành chính như thành lập doanh nghiệp, thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh, giải thể doanh nghiệp,… xin vui lòng liên hệ với Tổng đài Bộ phận tư vấn pháp luật và thủ tục hành chính của Phamlaw, số hotline 19006284. Để sử dụng dịch vụ, Quý khách vui lòng kết nối tới Số hotline: 0973938866, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Xem thêm:

 

4.5/5 - (2 bình chọn)