Thủ tục giải thể công ty cổ phần

Phạm Law hướng dẫn chi tiết biểu mẫu quyết định Thủ tục giải thể công ty cổ phần, Doanh Nghiệp theo quy định ban hành mới nhất

Biểu mẫu quyết định Thủ tục giải thể công ty cổ phần, Doanh Nghiệp
Biểu mẫu quyết định Thủ tục giải thể công ty cổ phần, Doanh Nghiệp

Biểu mẫu quyết định Thủ tục giải thể công ty cổ phần, Doanh Nghiệp. Khi doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả để tránh những vướng mắc pháp lý sau này thì việc tiến hành thủ tục giải thể là điều cần thiết. Thủ tục giải thể doanh nghiệp  cơ bản các doanh nghiệp đều có thế nắm được.

Tuy nhiên, để soạn được một bộ hồ sơ chuẩn khi tiến hành giải thể doanh nghiệp thì lại không phải là việc dễ dàng. Để hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc chuẩn bị hồ sơ giải thể doanh nghiệp luật Phamlaw sẽ cung cấp cho quý bạn đọc bộ hồ sơ giải thể công ty cổ phần chi tiết và đầy đủ nhất nhất để Quý khách hàng có thể tham khảo.

Biểu mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp 2019, áp dụng cho loại hình giải thể công ty cổ phần

Các giấy tờ làm thủ tục giải thể công ty cổ phần

1. Công văn gửi Hải quan xin xác nhận không nợ thuế Hải Quan

Đây là một bước mà hầu như công ty nào giải thể cũng phải thực hiện.

Mẫu công văn gửi Hải quan:

CÔNG TY CỔ PHẦN A

Số: …./…../CVHQ

V/v đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế

 

CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày  ….   tháng … năm 2022

 

Kính gửi :  Tổng cục Hải quan

Căn cứ khoản 71 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018  của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 140 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN A

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………………………

Đề nghị Tổng cục Hải quan xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cho CÔNG TY CỔ PHẦN A mã số thuế ……………………………………. (hồ sơ kèm theo).

Lý do xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế: Do gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh, hiện tại Công ty không còn đủ điều kiện và khả năng  để tiếp tục hoạt động kinh doanh, Công ty đang tiến hành các thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: VT,…

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

2. Công văn gửi thuế:

Mẫu số: 24/ĐK-TCT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN A

——-

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

            Số: 01/2022/CVCD

….., ngày… tháng… năm 2022

 

THÔNG BÁO

Đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế

 1. Tên người nộp thuế : CÔNG TY CỔ PHẦN A
 2.  Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………..
 3.  Địa chỉ trụ sở : ……………………………………………………………………………………………..
 4. Địa chỉ kinh doanh (ghi địa chỉ kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã đăng ký thuế):
 5. Lý do chấm dứt hiệu lực mã số thuế: Hoạt động kinh doanh không hiệu quả, khó khăn về công tác bố trí nhân sự đủ năng lực và trình độ đảm bảo yêu cầu công việc, không tìm kiếm được đối tác và khách hàng.
 6. Hồ sơ đính kèm: Quyết định giải thể của Chủ sở hữu

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của văn bản này.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

 (Ký, và đóng dấu)

 

 

3.  Biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN A

———————

Số:../…/BB- A

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————–           

…, ngày … tháng … năm 2022

 

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN A

(V/v Giải thể công ty)

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2022, tại trụ sở Công ty cổ phần A số……………………. Chúng tôi các cổ đông Công ty gồm có:

v  Ông Trần Văn A nắm giữ………… đồng, tương ứng với ………… cổ phần, chiếm …………  tổng vốn điều lệ;

v  Bà Nguyễn Thị B nắm giữ ………… đồng, tương ứng với …………cổ phần, chiếm ………… tổng vốn điều lệ;

v  Bà Trần Thị C nắm giữ ………… đồng, tương ứng với ………… cổ phần, chiểm ………… tổng vốn điều lệ.

Các thành viên tham gia dự họp đủ 3/3 đạt tỷ lệ 100% số thành viên tham gia dự họp có quyền biểu quyết.

Tổ chức cuộc họp Hội đồng cổ đông với thành phần :

 • Ông Trần Văn A chủ tọa cuộc họp
 • Bà Nguyễn Thị B thư ký cuộc họp

Nội dung cuộc họp

Theo đề nghị của các cổ đông công ty, Chủ tịch hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp này với đầy đủ các thành viên tham dự họp để quyết định làm thủ tục giải thể Công ty cổ phần.

Sau khi bàn bạc thỏa thuận, các thành viên thống nhất quyết định giải thể công ty với nội dung như sau:

1. Tên Doanh nghiệp:

CÔNG TY CỔ PHẦN A

Tên giao dịch đối ngoại: …………………………………………………………………………………………………..

Tên công ty viết tắt:  ……………………………………………………………………………………………………

Mã số công ty: ………………… do phòng đăng ký kinh doanh -Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày …/…/….

Địa chỉ công ty:…………………………………………………………………………………………………..

Đại diện theo pháp luật: ông Trần Văn A

CMND số:………………………..                Ngày cấp: ………………………Nơi cấp: ………………..

Điều 2: Lý do giải thể:

Hoạt động kinh doanh không hiệu quả, khó khăn về công tác bố trí nhân sự đủ năng lực và trình độ đảm bảo yêu cầu công việc, không tìm kiếm được đối tác và khách hàng.

3. Thời hạn, thủ tục thanh lý các hợp đồng đã ký kết:

Doanh nghiệp đã hoàn thành các hợp đồng được ký kết và thanh lý hợp đồng. Kể từ thời điểm này doanh nghiệp không ký kết thêm bất kỳ hợp đồng với tổ chức, cá nhân nào.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu phát sinh tranh chấp về các hợp đồng đã ký kết.

4. Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ:

Doanh nghiệp không có bất kỳ khoản nợ nào đối với khách hàng hay nợ đối với các cá nhân, cơ quan, tổ chức nào khác.

5. Thanh toán các khoản nợ thuế:

Doanh nghiệp sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn tất các nghĩa vụ tài chính với cơ quan Thuế.

6. Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ Hợp đồng lao động:

Doanh nghiệp không sử dụng lao động. Mọi tranh chấp phát sinh về sau do doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm.

7.Thành lập Tổ thanh lý tài sản với thành phần:

Tổ trưởng: ông Trần Văn A

Tổ viên: bà Nguyễn Thị B, bà Trần Thị C.

8. Nhiệm vụ:

Giao cho ông Trần Văn A và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nội dung biên bản này.

9. Kết quả biểu quyết nội dung cuộc họp :

– Số phiếu tán thành: 500.000 cổ phần.

– Số phiếu không tán thành: không.

– Ý kiến khác: không.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 h cùng ngày;

Biên bản đã được đọc lại cho mọi người cùng nghe. Các nội dung về quyết định giải thể nêu trên đã được đưa ra biểu quyết trực tiếp tại phiên họp Đại hội cổ đông. Các cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn bộ với tỷ lệ đồng ý đạt 100% và tất cả các cổ đông đều thống nhất ký tên.

Chủ toạThư Ký

 

CHỮ KÝ CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

( Ký và Ghi rõ họ tên)

4. Quyết định của đại hội đồng cổ đông công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN A

———————

 Số: … / … /QĐ- A

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————–           

… , ngày … tháng … năm …

 

QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN A

 (V/v Giải thể công ty)

 • Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Căn cứ vào điều lệ Công ty;
 • Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày … tháng …  năm … .

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định làm thủ tục giải thể công ty cổ phần như sau:

Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN A

Tên giao dịch đối ngoại: ………………………………….

Tên công ty viết tắt:  …………………………………………..

Mã số công ty: ………………………. do phòng đăng ký kinh doanh -Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày //.

Địa chỉ công ty: ………………………………….

2. Lý do giải thể làm thủ tục giải thể công ty cổ phần :

Do hoạt động kinh doanh không hiệu quả, khó khăn về công tác bố trí nhân sự đủ năng lực và trình độ đảm bảo yêu cầu công việc, không tìm kiếm được đối tác và khách hàng.

3. Thời hạn, thủ tục thanh lý các hợp đồng đã ký kết:

Doanh nghiệp đã hoàn thành các hợp đồng được ký kết và thanh lý hợp đồng. Kể từ thời điểm này doanh nghiệp không ký kết thêm bất kỳ hợp đồng với tổ chức, cá nhân nào.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu phát sinh tranh chấp về các hợp đồng đã ký kết.

4. Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ:

Doanh nghiệp không có bất kỳ khoản nợ nào đối với khách hàng hay nợ đối với các cá nhân, cơ quan, tổ chức nào khác.

5. Thanh toán các khoản nợ thuế:

Doanh nghiệp sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn tất các nghĩa vụ tài chính với cơ quan Thuế.

6. Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ Hợp đồng lao động:

Đến thời điểm hiện tại doanh nghiệp không sử dụng lao động. Mọi tranh chấp phát sinh về sau do doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm.

7. Thành lập Tổ thanh lý tài sản với thành phần:

Tổ trưởng: ông Trần Văn A

Tổ viên: bà Nguyễn Thị B, bà Trần Thị C.

8. Nhiệm vụ:

Giao cho ông Trần Văn A và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nội dung biên bản này.

9. Kết quả biểu quyết nội dung cuộc họp :

– Số phiếu tán thành:  500.000 cổ phần

– Số phiếu không tán thành: không.

– Ý kiến khác: không.

Điều 2: Giao cho ông Trần Văn A thi hành quyết định này.

Điều 3: Quyết định giải thể công ty cổ phần có hiệu lực kể từ ngày ký, các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch hội đồng quản trị

5. Thông báo giải thể công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN A

Số: … / … /TB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————–

                      … , ngày … tháng … năm …

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội

Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN A

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:…………………………..

Tên công ty viết tắt: ………………………………………………….

Mã số công ty: ……………….. do phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày //2022.

Địa chỉ công ty: ……………………………..

Người đại diện theo pháp luật công ty : ông NGUYỄN A

CMND số:…………………..         Ngày cấp: ………………… Nơi cấp: CA thành phố Hà Nội

Mẫu thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

Quyết định giải thể số: //QĐ ngày //2022.

Lý do giải thể: Hoạt động kinh doanh không hiệu quả, khó khăn về công tác bố trí nhân sự đủ năng lực và trình độ đảm bảo yêu cầu công việc, không tìm kiếm được đối tác và khách hàng.

Doanh nghiệp cam kết sẽ hoàn thành các khoản nợ, nghĩa vụ thuế, tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:
– Quyết định giải thể doanh nghiệp
– Công văn thông báo giải thể doanh nghiệp, đóng mã số thuế
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
                                


Trên đây là những mẫu giấy tờ chính về hồ sơ thủ tục giải thể công ty cổ phần ngoài ra còn có giấy giới thiệu của công ty, Báo cáo thanh lý tài sản công ty, danh sách chủ nợ và người lao động, cam kết chưa mở tài khoản ngân hàng, công văn nộp dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu….

PHÍ DỊCH VỤ GIẢI THỂ CÔNG TY CỔ PHẦN TRÊN TOÀN QUỐC

 • Áp dụng 900.000 nghìn đồng cho công ty đã thực hiện chốt xong mã số thuế, thực hiện thành công việc công bố giải thể trên sở kế hoạch đầu tư (áp dụng mức phí 100.000 nghìn đồng khi công ty chưa thực hiện thủ tục công bố)
 • Áp dụng 2.500.000 nghìn đồng cho công ty đã thành lập nhưng chưa phát sinh doanh thu (chưa phát sinh hóa đơn đầu ra, đâu vào)
 • Với công ty đã có hóa đơn VAT, phí dịch vụ tùy vào số lượng hóa đơn xuất ra hàng tháng, hàng quý, tùy thuộc vào hồ sơ sổ sách kế toán, Phamlaw sẽ lên một mức phí hợp lý nhất. Phamlaw cam kết sẽ đưa ra những phương án tối ưu nhất cho Quý khách hàng.

Rất mong bài viết của chúng tôi sẽ giúp cho quý bạn đọc hiểu thêm về hồ sơ giải thể và giúp các bạn dễ dàng hơn trong quá trình tiến hành thủ tục. Hiện nay, PHAMLAW đang hỗ trợ và cung cấp dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói chỉ 900.000 VNĐ. Quý khách hàng vui lòng kết nối đến số hotline tư vấn dịch vụ 097 393 8866 để có thêm thông tin về dịch vụ

Cung cấp miễn phí biểu mẫu quyết định Thủ tục giải thể công ty cổ phần, Doanh Nghiệp – Công ty Luật Phamlaw

—————————–

Phòng nghiệp vụ thủ tục hành chính công ty luật Phamlaw

Bài viết có sử dụng tài liệu trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Noidunghuongdan.aspx?lhID=1&htID=11

Xem thêm:

 

 

 

 

3.6/5 - (34 bình chọn)