Thủ tục giải thể công ty cổ phần

Phạm Law hướng dẫn chi tiết biểu mẫu quyết định Thủ tục giải thể công ty cổ phần, Doanh Nghiệp theo quy định ban hành mới nhất

Biểu mẫu quyết định Thủ tục giải thể công ty cổ phần, Doanh Nghiệp
Biểu mẫu quyết định Thủ tục giải thể công ty cổ phần, Doanh Nghiệp

Biểu mẫu quyết định Thủ tục giải thể công ty cổ phần, Doanh Nghiệp. Khi doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả để tránh những vướng mắc pháp lý sau này thì việc tiến hành thủ tục giải thể là điều cần thiết. Thủ tục giải thể doanh nghiệp  cơ bản các doanh nghiệp đều có thế nắm được.

Tuy nhiên, để soạn được một bộ hồ sơ chuẩn khi tiến hành giải thể doanh nghiệp thì lại không phải là việc dễ dàng. Để hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc chuẩn bị hồ sơ giải thể doanh nghiệp luật Phamlaw sẽ cung cấp cho quý bạn đọc bộ hồ sơ giải thể công ty cổ phần chi tiết và đầy đủ nhất nhất để Quý khách hàng có thể tham khảo.

Biểu mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp 2019, áp dụng cho loại hình giải thể công ty cổ phần

Các giấy tờ làm thủ tục giải thể công ty cổ phần

1.      Công văn gửi Hải quan xin xác nhận không nợ thuế Hải Quan

      Đây là một bước mà hầu như công ty nào giải thể cũng phải thực hiện.

Mẫu công văn gửi Hải quan:

CÔNG TY CỔ PHẦN A

———————

Số:02/2019/CV- A

V/v: Xin xác nhận không nợ thuế xuất, nhập khẩu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————–

Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 2019

 

Kính gửi:        TỔNG CỤC HẢI QUAN

Tên Doanh nghiệp:

CÔNG TY CỔ PHẦN A

Tên giao dịch đối ngoại:

Mã số công ty: ………………….do phòng đăng ký kinh doanh -Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 07/07/2015.

Địa chỉ công ty: ………………………..

Tên tôi là: Trần Văn B

CMND số:…………….. Ngày cấp: …………………. Nơi cấp: ……………..

Là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Do hoạt động kinh doanh không hiệu quả, khó khăn về công tác bố trí nhân sự đủ năng lực và trình độ đảm bảo yêu cầu công việc, không tìm kiếm được đối tác và khách hàng nên Hội đồng cổ đông đã quyết định giải thể Công ty.

Hiện nay công ty cổ phần A đã chính thức ngừng hoạt động kinh doanh và đang trong quá trình thanh lý tất cả các nghĩa vụ tài chính với cơ quan thuế, các hợp đồng ký kết với khách hàng và người lao động.

Vì vậy, để giúp công ty hoàn thành các thủ tục giải thể công ty cổ phần theo quy định của pháp luật, chúng tôi kính đề nghị Tổng Cục Hải Quan xác nhận việc đến thời điểm hiện tại công ty cổ phần A chưa thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu và không nợ thuế xuất nhập khẩu đối với nhà nước.

Rất mong nhận được sự giúp đỡ của quý cơ quan.

Xin chân thành cảm ơn!

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

 

2.      Công văn gửi thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN A

———————

Số:01/2016/CV

V/v: Xin chấm dứt hiệu lực mã số thuế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————–           

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016

Kính gửi: Chi cục thuế Quận………….– Cục Thuế TP. Hà Nội

Tên công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN A

Tên giao dịch đối ngoại: ………………………………

Tên công ty viết tắt:  ………………………………………

Mã số công ty: ……………………. do phòng đăng ký kinh doanh -Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 07/07/2015.

Địa chỉ công ty:………………………………………………..

Tên tôi là: Trần Văn A

CMND số:………………………  Ngày cấp: ……………………… Nơi cấp: …………………………

Là người đại diện theo pháp luật của công ty.

     Lý do xin chấm dứt hiệu lực mã số thuế:

     Hoạt động kinh doanh không hiệu quả, khó khăn về công tác bố trí nhân sự đủ năng lực và trình độ đảm bảo yêu cầu công việc, không tìm kiếm được đối tác và khách hàng.

     Vì vậy, để giúp quá trình làm thủ tục giải thể công ty cổ phần theo quy định của pháp luật, chúng tôi kính đề nghị Chi cục thuế ……………. tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế của công ty.

Rất mong nhận được sự giúp đỡ của quý cơ quan.

Xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

3.       Biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN A

———————

Số:01/2016/BB- A

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————–           

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2016

 

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN A

(V/v Giải thể công ty)

Hôm nay, ngày 27 tháng 06 năm 2016, tại trụ sở Công ty cổ phần A số……………………. Chúng tôi các cổ đông Công ty gồm có:

v    Ông Trần Văn A nắm giữ 4.000.000.000 đồng, tương ứng với 400.000 cổ phần, chiếm 80%  tổng vốn điều lệ;

v    Bà Nguyễn Thị B nắm giữ 750.000.000 đồng, tương ứng với 75.000 cổ phần, chiếm 15 %  tổng vốn điều lệ;

v  Bà Trần Thị C nắm giữ 250.000.000 đồng, tương ứng với 25.000 cổ phần, chiểm 5% tổng vốn điều lệ.

Các thành viên tham gia dự họp đủ 3/3 đạt tỷ lệ 100% số thành viên tham gia dự họp có quyền biểu quyết.

Tổ chức cuộc họp Hội đồng cổ đông với thành phần :

 • Ông Trần Văn A chủ tọa cuộc họp
 • Bà Nguyễn Thị B thư ký cuộc họp

Nội dung cuộc họp

Theo đề nghị của các cổ đông công ty, Chủ tịch hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp này với đầy đủ các thành viên tham dự họp để quyết định làm thủ tục giải thể Công ty cổ phần.

         Sau khi bàn bạc thỏa thuận, các thành viên thống nhất quyết định giải thể công ty với nội dung như sau:

 1. Tên Doanh nghiệp:

CÔNG TY CỔ PHẦN A

Tên giao dịch đối ngoại: ………………………………

Tên công ty viết tắt:  …………………………………….

Mã số công ty: ………………… do phòng đăng ký kinh doanh -Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 07/07/2015.

Địa chỉ công ty: ……………………………………..

Đại diện theo pháp luật: ông Trần Văn A

CMND số:………………………..                Ngày cấp: ………………………Nơi cấp: ………………..

Điều 2: Lý do giải thể:

Hoạt động kinh doanh không hiệu quả, khó khăn về công tác bố trí nhân sự đủ năng lực và trình độ đảm bảo yêu cầu công việc, không tìm kiếm được đối tác và khách hàng.

 1. Thời hạn, thủ tục thanh lý các hợp đồng đã ký kết:

         Doanh nghiệp đã hoàn thành các hợp đồng được ký kết và thanh lý hợp đồng. Kể từ thời điểm này doanh nghiệp không ký kết thêm bất kỳ hợp đồng với tổ chức, cá nhân nào.

          Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu phát sinh tranh chấp về các hợp đồng đã ký kết.

 1. Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ:

Doanh nghiệp không có bất kỳ khoản nợ nào đối với khách hàng hay nợ đối với các cá nhân, cơ quan, tổ chức nào khác.

 1. Thanh toán các khoản nợ thuế:

Doanh nghiệp sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn tất các nghĩa vụ tài chính với cơ quan Thuế.

 1. Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ Hợp đồng lao động:

Doanh nghiệp không sử dụng lao động. Mọi tranh chấp phát sinh về sau do doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 1. Thành lập Tổ thanh lý tài sản với thành phần:

Tổ trưởng: ông Trần Văn A

Tổ viên: bà Nguyễn Thị B, bà Trần Thị C.

 1. Nhiệm vụ:

Giao cho ông Trần Văn A và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nội dung biên bản này.

 1. Kết quả biểu quyết nội dung cuộc họp :

– Số phiếu tán thành: 500.000 cổ phần.

– Số phiếu không tán thành: không.

– Ý kiến khác: không.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 h cùng ngày;

Biên bản đã được đọc lại cho mọi người cùng nghe. Các nội dung về quyết định giải thể nêu trên đã được đưa ra biểu quyết trực tiếp tại phiên họp Đại hội cổ đông. Các cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn bộ với tỷ lệ đồng ý đạt 100% và tất cả các cổ đông đều thống nhất ký tên.

Chủ toạThư Ký

 

CHỮ KÝ CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

( Ký và Ghi rõ họ tên)

4.      Quyết định của đại hội đồng cổ đông công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN A

———————

 Số:01/2016/QĐ- A

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————–           

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN A

 (V/v Giải thể công ty)

 • Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Căn cứ vào điều lệ Công ty;
 • Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 27 tháng 06  năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định làm thủ tục giải thể công ty cổ phần như sau:

Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN A

Tên giao dịch đối ngoại: ………………………………….

Tên công ty viết tắt:  …………………………………………..

Mã số công ty: ………………………. do phòng đăng ký kinh doanh -Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 07/07/2015.

Địa chỉ công ty: ………………………………….

 1. Lý do giải thể làm thủ tục giải thể công ty cổ phần :

Do hoạt động kinh doanh không hiệu quả, khó khăn về công tác bố trí nhân sự đủ năng lực và trình độ đảm bảo yêu cầu công việc, không tìm kiếm được đối tác và khách hàng.

 1. Thời hạn, thủ tục thanh lý các hợp đồng đã ký kết:

          Doanh nghiệp đã hoàn thành các hợp đồng được ký kết và thanh lý hợp đồng. Kể từ thời điểm này doanh nghiệp không ký kết thêm bất kỳ hợp đồng với tổ chức, cá nhân nào.

          Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu phát sinh tranh chấp về các hợp đồng đã ký kết.

 1. Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ:

Doanh nghiệp không có bất kỳ khoản nợ nào đối với khách hàng hay nợ đối với các cá nhân, cơ quan, tổ chức nào khác.

 1. Thanh toán các khoản nợ thuế:

Doanh nghiệp sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn tất các nghĩa vụ tài chính với cơ quan Thuế.

 1. Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ Hợp đồng lao động:

Đến thời điểm hiện tại doanh nghiệp không sử dụng lao động. Mọi tranh chấp phát sinh về sau do doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 1. Thành lập Tổ thanh lý tài sản với thành phần:

Tổ trưởng: ông Trần Văn A

Tổ viên: bà Nguyễn Thị B, bà Trần Thị C.

 1. Nhiệm vụ:

Giao cho ông Trần Văn A và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nội dung biên bản này.

 1. Kết quả biểu quyết nội dung cuộc họp :

– Số phiếu tán thành:  500.000 cổ phần

– Số phiếu không tán thành: không.

– Ý kiến khác: không.

Điều 2: Giao cho ông Trần Văn A thi hành quyết định này.

Điều 3: Quyết định giải thể công ty cổ phần có hiệu lực kể từ ngày ký, các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch hội đồng quản trị

5.      Thông báo giải thể công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN A

Số: 02/2016/TB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————–

                      Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2016

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội

Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN A

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:…………………………..

Tên công ty viết tắt: ………………………………………………….

Mã số công ty: ……………….. do phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 28/11/2014.

Địa chỉ công ty: ……………………………..

Người đại diện theo pháp luật công ty : ông NGUYỄN A

CMND số:…………………..         Ngày cấp: ………………… Nơi cấp: CA thành phố Hà Nội

Mẫu thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

Quyết định giải thể số: 01/2016/QĐ ngày 20/04/2016.

Lý do giải thể: Hoạt động kinh doanh không hiệu quả, khó khăn về công tác bố trí nhân sự đủ năng lực và trình độ đảm bảo yêu cầu công việc, không tìm kiếm được đối tác và khách hàng.

Doanh nghiệp cam kết sẽ hoàn thành các khoản nợ, nghĩa vụ thuế, tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:
– Quyết định giải thể doanh nghiệp
– Công văn thông báo giải thể doanh nghiệp, đóng mã số thuế
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
                                


Trên đây là những mẫu giấy tờ chính về hồ sơ thủ tục giải thể công ty cổ phần ngoài ra còn có giấy giới thiệu của công ty, Báo cáo thanh lý tài sản công ty, danh sách chủ nợ và người lao động, cam kết chưa mở tài khoản ngân hàng, công văn nộp dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu….

PHÍ DỊCH VỤ GIẢI THỂ CÔNG TY CỔ PHẦN TRÊN TOÀN QUỐC

 • Áp dụng 900.000 nghìn đồng cho công ty đã thực hiện chốt xong mã số thuế, thực hiện thành công việc công bố giải thể trên sở kế hoạch đầu tư (áp dụng mức phí 100.000 nghìn đồng khi công ty chưa thực hiện thủ tục công bố)
 • Áp dụng 2.500.000 nghìn đồng cho công ty đã thành lập nhưng chưa phát sinh doanh thu (chưa phát sinh hóa đơn đầu ra, đâu vào)
 • Với công ty đã có hóa đơn VAT, phí dịch vụ tùy vào số lượng hóa đơn xuất ra hàng tháng, hàng quý, tùy thuộc vào hồ sơ sổ sách kế toán, Phamlaw sẽ lên một mức phí hợp lý nhất. Phamlaw cam kết sẽ đưa ra những phương án tối ưu nhất cho Quý khách hàng.

Rất mong bài viết của chúng tôi sẽ giúp cho quý bạn đọc hiểu thêm về hồ sơ giải thể và giúp các bạn dễ dàng hơn trong quá trình tiến hành thủ tục. Hiện nay, PHAMLAW đang hỗ trợ và cung cấp dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói chỉ 900.000 VNĐ. Quý khách hàng vui lòng kết nối đến số hotline tư vấn dịch vụ 097 393 8866 để có thêm thông tin về dịch vụ

Cung cấp miễn phí biểu mẫu quyết định Thủ tục giải thể công ty cổ phần, Doanh Nghiệp – Công ty Luật Phamlaw

—————————–

Phòng nghiệp vụ thủ tục hành chính công ty luật Phamlaw

Công ty Luật Phamlaw

—————————

Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13
số 164 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

Hotline: 097.393.8866; 091 611 0508 -Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6284
Email : pham.lawyer8866@gmail.com

Bài viết có sử dụng tài liệu trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Noidunghuongdan.aspx?lhID=1&htID=11

Xem thêm: