Biểu mẫu công văn giải thể doanh nghiệp

Phạm Law xin gửi biểu mẫu công văn trước khi tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp  (GTDN) để Quý khách hàng tham khảo.
Chúng tôi kính báo và đề nghị Quý cơ quan giúp đỡ để công ty tiến hành thủ tục giải thể theo đúng Luật định.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

CÔNG TY …….

———–

 

Số:     /CV/20……

V/v: Giải thể doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–*****———

 

                   Hà Nội, ngày  …… tháng …… năm 20…..

Kính gửi: Chi cục thuế ……………………………………………………………………………………………………

 

Công ty ………………………….được thành lập theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số …………………, do Sở Kế hoạch và Đầu tư ………….cấp ngày…….., tháng……, năm………………………………………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Ngành nghề kinh doanh: ………………………………………………………………………………………………………………

Vì lý do hoạt động kinh doanh không đạt hiệu quả ……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Căn cứ vào Điều 202 của Luật Doanh Nghiệp năm 2014 về thủ tục GTDN, Công ty …………………. quyết định GTDN (Quyết định được gửi kèm theo công văn), đồng thời xin xác nhận về việc không nợ thuế, đóng cửa Mã số thuế và Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của doanh nghiệp được thu hồi.

Vậy chúng tôi kính báo và đề nghị Quý cơ quan giúp đỡ để công ty tiến hành thủ tục giải thể theo đúng theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Nơi nhận:

–         Cục thuế tp Hà Nội

–         Chi cục thuế ……….

–         Sở kế hoạch và đầu tư ………..

–         LưuVP

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Giám đốc

 

 

 

NGUYỄN VĂN A

Các dịch vụ của Phamlaw:

dch v gii th công ty

–  th tc thành lp công ty

 

3/5 - (1 bình chọn)