Các bước giải thể doanh nghiệp có vốn nước ngoài

Các bước giải thể doanh nghiệp có vốn nước ngoài

Khi doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả, giải thể doanh nghiệp là một giải pháp tất yếu và tối ưu nhất. Tuy nhiên, quy trình và thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Việt Nam tương đối phức tạp, tốn nhiều thời gian. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, quy trình thủ tục lại càng phức tạp và khó khăn hơn nữa. Bởi vậy, bằng kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý doanh nghiệp, Phamlaw sẽ đơn giản hóa thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thông qua bài viết dưới đây:

Cac Buoc Giai The Doanh Nghiep Co Von Nuoc Ngoai
Các bước giải thể doanh nghiệp có vốn nước ngoài

Các bước giải thể doanh nghiệp có vốn nước ngoài

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Luật Doanh nghiệp 2020

Nghị định 01/2021/NĐ-CP

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

NỘI DUNG TƯ VẤN

1. Nguyên nhân dẫn đến giải thể doanh nghiệp có vốn nước ngoài

Nguyên nhân dẫn đến giải thể doanh nghiệp rất đa dạng, có thể xuất phát từ thu lợi nhuận không cao, công ty kinh doanh thua lỗ hoặc doanh nghiệp có thể bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do vi phạm pháp luật, mâu thuẫn nội bộ doanh nghiệp dẫn đến các chủ doanh nghiệp tự quyết định giải thể doanh nghiệp. Tuy nhiên, dù giải thể với lý do gì thì doanh nghiệp chỉ được phép giải thể khi doanh nghiệp đó bảo đảm và thực sự thanh toán hết các khoản nợ và thanh lý hết mọi hợp đồng đã ký kết. Điều đó có nghĩa là doanh nghiệp giải thể trước khi tiến hành chấm dứt sự tồn tại của mình trên thị trường, phải hoàn thành mọi nghĩa vụ tài chính, các khoản nợ phát sinh đối với người lao động, thuế, bảo hiểm xã hội và các khoản nợ phát sinh từ giao dịch với bên thứ ba.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn nước ngoài là việc các chủ thể có năng lực pháp luật thực hiện các hành vi pháp lý theo trình tự thời gian, không gian tại các cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền để chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật doanh nghiệp.

2. Các trường hợp giải thể doanh nghiệp có vốn nước ngoài

Theo quy định tại điều 207 Luật doanh nghiệp 2020 thì doanh nghiệp có vốn nước ngoài giải thể trong các trường hợp sau đây:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

3. Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn nước ngoài

Bước 1: Chấm dứt dự án đầu tư

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc tài liệu tương đương ngoài các việc thực hiện các thủ tục giải thể doanh nghiệp thì nhà đầu tư thông báo và nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư kèm theo bản sao tài liệu ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư thông báo việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư cho các cơ quan liên quan.

Bước 2: Doanh nghiệp thông qua nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp

Nghị quyết, quyết định của doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu như sau:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Lý do giải thể;
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp;
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
 • Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Bước 3: Công bố quyết định giải thể doanh nghiệp

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua Quyết định giải thể, doanh nghiệp phải gửi Quyết định đến các cơ quan sau:

 • Gửi Thông báo, Quyết định và bản sao hợp lệ Biên bản họp của Hội đồng thành viên/ Đại hội đồng cổ đông đến Phòng Đăng ký kinh doanh để làm thủ tục công bố quyết định giải thể trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Gửi Quyết định giải thể và Biên bản họp đến cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp;
 • Niêm yết Quyết định giải thể tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có) của doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo Quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan

Bước 4: Thanh lý tài sản công ty

Doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Bước 5: Tiến hành thủ tục đóng mã số thuế Công ty

Tùy thuộc vào thực tế hồ sơ kế toán của doanh nghiệp mà thủ tục đóng cửa mã số thuế sẽ kéo dài từ 06 tháng trở lên (không bao gồm thủ tục xử phạt, vi phạm, chậm nộp phát sinh); Trong quá trình thực hiện thủ tục quyết toán thuế, doanh nghiệp tiến hành các thủ tục giảm lao động và giải quyết các chế độ có liên quan cho người lao động trong thời hạn quy định tại Bộ Luật lao động.

Doanh nghiệp gửi công văn tới cơ quan thuế (kèm bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận Đăng ký thuế) để xin được quyết toán thuế và đóng mã số thuế.

Hồ sơ đóng mã số thuế bao gồm:

– Công văn xin đóng mã số thuế của doanh nghiệp

– Biên bản xác nhận việc hoàn trả hóa đơn

– Báo cáo tài chính có xác nhận của kiểm toán

– Sổ sách chứng từ kế toán kèm theo

– Quyết định giải thể của Chủ sở hữu, Chủ tịch Hội đồng thành viên/ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tùy vào loại hình mà doanh nghiệp lựa chọn;

Bước 6: Chuẩn bị hồ sơ giải thể

Theo quy định tại Điều 210 Luật Doanh nghiệp 2020 thì hồ sơ giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gồm các loại giấy tờ sau:

 • Quyết định giải thể doanh nghiệp, nội dung chủ yếu quy định tại khoản 1 Điều 207 Luật doanh nghiệp 2020;
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên), của Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần), của các thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh) về việc giải thể doanh nghiệp.
 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp gửi đến các chủ nợ và phương án giải quyết nợ;
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 7: Gửi hồ sơ giải thể đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, nghị quyết, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp. Nghị quyết, quyết định giải thể phải được đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích có liên quan. Phương án giải quyết nợ phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

* Nhìn chung, để tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đòi hỏi rất nhiều thủ tục phức tạp theo quy định của pháp luật như cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan hải quan, cơ quan công an, cơ quan đăng ký kinh doanh,… Nếu người trực tiếp xử lý không chuyên trong lĩnh vực kế toán, thuế, giải thể công ty, doanh nghiệp sẽ mất rất nhiều thời gian cũng như công sức để chuẩn bị hồ sơ, soạn thảo hồ sơ, chỉnh sửa hồ sơ nhiều lần.

Trên đây, Phamlaw đã tư vấn một cách chi tiết về các vấn đề liên quan đến việc giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc hay cần thêm thông tin chi tiết, xin hãy liên hệ với bộ phận tư vấn thủ tục hành chính và luật Doanh nghiệp 19006284 của Công ty Luật Phạm Law Để được tư vấn các dịch vụ quý khách hàng vui lòng kết nối tới số hotline: 097 393 8866, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ. Hãy đến với Công ty Luật Phạm Law để nhận được dịch vụ tốt nhất cho mọi khách hàng.

Xem thêm:

5/5 - (3 bình chọn)