Điểm mới về ưu đãi đầu tư theo Luật Đầu tư năm 2020

Điểm mới về ưu đãi đầu tư theo Luật Đầu tư năm 2020

Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 có nhiều sửa đổi, bổ sung về ưu đãi đầu tư so với Luật Đầu tư năm 2014. Những đổi mới này với mục tiêu thu hút vốn đầu tư nước ngoài đầu tư tại Việt Nam và tạo tính đồng bộ về ưu đãi đầu tư trong các văn bản pháp luật tại Việt Nam. Để làm rõ hơn về những đổi mới này, Luật Phamlaw xin giới thiệu tới quý khách hàng bài viết dưới đây:

Diem Moi Ve Uu Dai Dau Tu Theo Luat Dau Tu Nam 2020
Điểm mới về ưu đãi đầu tư theo Luật Đầu tư năm 2020

I. Ưu đãi đầu tư là gì?

Có thể hiểu ưu đãi đầu tư là những ưu đãi mà Nhà nước dành cho nhà đầu tư khi họ đầu tư vào trong ngành nghề ưu đãi đầu tư hay đầu tư vào những địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật.

Biện pháp ưu đãi đầu tư được đặt ra nhằm:

Thứ nhất, thu hút, khuyến khích nhà đầu tư đầu tư vào các ngành nghề, địa bàn có nhu cầu phát triển.

Thứ hai, thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội của quốc gia, khu vực.

II. Các điểm mới về ưu đãi đầu tư trong Luật Đầu tư năm 2020

Những đổi mới của Luật Đầu tư năm 2020 đã bảo đảm thu hút đầu tư FDI có chọn lọc, chất lượng theo Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, đồng thời bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong việc thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, các Luật thuế và các Luật liên quan.

1. Bổ sung về ngành nghề ưu đãi đầu tư

Về ngành nghề ưu đãi đầu tư, Điều 16 Luật Đầu tư năm 2020 có những bổ sung mới như sau: Sản xuất các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ, sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, giáo dục đại học, sản xuất trang thiết bị y tế, sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ tạo ra hoặc tham gia chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành.

Sự bổ sung mới này của Luật Đầu tư năm 2020 theo Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh thì các ngành nghề ưu đãi đầu tư đã được cập nhật phù hợp với quan điểm, định hướng, chính sách phát triển các ngành, lĩnh vực, địa bàn của Đảng và Nhà nước.

2. Bổ sung về hình thức, đối tượng ưu đãi đầu tư

Điều 15 Luật Đầu tư năm 2020 có bổ sung thêm các quy định về hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư, cụ thể:

Về hình thức ưu đãi đầu tư, Luật Đầu tư năm 2020 đã quy định theo hướng chi tiết về Luật áp dụng đối với các hình thức ưu đãi đó, ví dụ như theo các quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp hay theo pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Ngoài ra có bổ sung thêm hình thức ưu đãi đầu tư là khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế.

Về đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư, Luật Đầu tư năm 2020 quy định đã có sự rõ ràng, thu hẹp và làm rõ phạm vi đối tượng được hưởng ưu đãi. Từ đó chính sách ưu đãi đầu tư được hiệu quả hơn khi xác định được đối tượng hưởng phù hợp, xứng đáng. Những thay đổi cụ thể của Luật Đầu tư năm 2020 về đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư là:

  • Bổ sung thêm tiêu chí có tổng doanh thu tối thiểu đạt 10.000 tỷ đồng mỗi năm trong thời gian chậm nhất sau 03 năm kể từ năm có doanh thu hoặc sử dụng trên 3.000 lao động đối với đối tượng là dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.
  • Bổ sung mới các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư:

+ Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên; dự án đầu tư sử dụng lao động là người khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật (điểm d khoản 2 Điều 15 Luật Đầu tư năm 2020).

+ Dự án có chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ; cơ sở ươm tạo công nghệ, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về công nghệ cao, pháp luật về khoa học và công nghệ; doanh nghiệp sản xuất, cung cấp công nghệ, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ phục vụ các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (điểm đ khoản 2 Điều 15 Luật Đầu tư năm 2020).

+ Dự án đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển (điểm e khoản 2 Điều 15 Luật Đầu tư năm 2020).

+ Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (điểm g khoản 2 Điều 15 Luật Đầu tư năm 2020).

Bên cạnh đó, Luật Đầu tư năm 2020 còn bổ sung thêm dự án không được hưởng ưu đãi đầu tư quy định tại điểm b, c, d khoản 2 Điều 15 là dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Đồng thời Luật Đầu tư năm 2020 còn đặt ra các nguyên tắc và điều kiện để nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư cụ thể quy định tại khoản 6, khoản 7 Điều 15:

  • Ưu đãi đầu tư được áp dụng có thời hạn và trên cơ sở kết quả thực hiện dự án của nhà đầu tư. Nhà đầu tư phải đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật trong thời gian hưởng ưu đãi đầu tư.
  • Dự án đầu tư đáp ứng điều kiện hưởng các mức ưu đãi đầu tư khác nhau, bao gồm cả ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 20 của Luật Đầu tư năm 2020 thì được áp dụng mức ưu đãi đầu tư cao nhất.

Qua đó có thể thấy, sự đổi mới của Luật Đầu tư năm 2020 về đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo hướng tập trung hơn về doanh nghiệp công nghệ cao, dự án khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển, sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới, năng lượng sạch, sản phẩm công nghệ thông tin, phần mềm, nội dung số…

3. Bổ sung ưu đãi đầu tư đặc biệt

Đây là điểm mới nổi bật về ưu đãi đầu tư của Luật Đầu tư năm 2020 khi cho phép Thủ tướng Chính phủ áp dụng ưu đãi đặc biệt để tạo cơ chế, chính sách đủ sức hấp dẫn, kịp thời thu hút dòng vốn FDI đang dịch chuyển nhanh chóng trong bối cảnh hiện nay. Mặt khác, Chính phủ có thể trình Quốc hội quyết định áp dụng các ưu đãi đầu tư khác với ưu đãi đầu tư được quy định tại Luật này và các luật khác trong trường hợp cần khuyến khích phát triển một dự án đầu tư đặc biệt quan trọng hoặc đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

Theo đó, Chính phủ quyết định việc áp dụng ưu đãi đầu tư đặc biệt nhằm khuyến khích phát triển một số dự án đầu tư có tác động lớn đến phát triển kinh tế – xã hội. Bao gồm:

  • Dự án đầu tư thành lập mới (bao gồm cả việc mở rộng dự án thành lập mới đó) các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển có tổng vốn đầu tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư; trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
  • Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 10.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.

Bên cạnh đó, ưu đãi đầu tư đặc biệt không áp dụng đối với:

  • Dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư trước ngày Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực thi hành.
  • Dự án đầu tư quy định tại khoản 5 Điều 15 của Luật Đầu tư năm 2020.

Mức ưu đãi và thời hạn áp dụng ưu đãi đặc biệt thực hiện theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và pháp luật về đất đai. Theo đó sẽ không còn quy định mức trần của chính sách ưu đãi đầu tư mà áp dụng ưu đãi đầu tư đặc biệt theo thời hạn được hưởng, hưởng theo kết quả đầu tư. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt quy định tại Điều 20 Luật Đầu tư năm 2020 chỉ áp dụng đối với các dự án đầu tư mới, không áp dụng đối với các dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Trên đây là nội dung tư vấn quy định  Điểm mới về ưu đãi đầu tư theo Luật Đầu tư năm 2020. Quý khách hàng muốn hỗ trợ dịch vụ về: Xin cấp phép đầu tư; Chuyển nhượng dự án đầu tư; Tư vấn đầu tư qua góp vốn, mua cổ phần…vui lòng kết nối số hotline hỗ trợ dịch vụ 097 393 8866 hoặc 091 611 0508, Phamlaw sẵn sàng hỗ trợ.

Xem thêm: Cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam theo Luật Đầu tư 2020

————————–

Phòng tư vấn Đầu tư – Luật Phamlaw

 

5/5 - (1 bình chọn)