Thủ tục giải thể và thanh lý dự án đầu tư

Khác với các thủ tục thành lập dự án, thủ tục giải thể doanh nghiệp và thanh lý dự án đầu tư khá phức tạp, dàn trải trong nhiều lĩnh vực pháp lý khác nhau (thuế, tài chính, kiểm toán,…) và có thể mất rất nhiều thời gian. Có dự án khi giải thể chỉ mất trên dưới 02 tháng, nhưng có những dự án kéo dài trong vài năm. Ngoài ra, còn một số đặc điểm khác có liên quan đến tính nội bộ hoặc có liên quan đến mâu thuẫn giữa các đối tác trong dự án đầu tư lại là những nguyên nhân làm cho quá trình giải quyết vụ việc kéo dài lâu, tính chất phức tạp lại bị đẩy lên nhiều lần.

Chính vì những đặc thù nêu trên, mỗi hồ sơ giải thể và thanh lý các dự án đầu tư, cần phải hết sức lưu ý các thông tin có liên quan đến tính chất nội bộ doanh nghiệp dự án đầu tư đó, kiểm tra về các quan hệ giữa các đối tác trong dự án với nhau và ngoài dự án.

Thu Tuc Giai The Va Thanh Ly Du An Dau Tu
thủ tục giải thể và thanh lý dự án đầu tư

Thủ tục giải thể và thanh lý dự án đầu tư

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Luật đầu tư 2020

Luật doanh nghiệp 2020

NỘI DUNG TƯ VẤN

1. Khái niệm về thanh lý dự án đầu tư

Dự án đầu tư là một tập hồ sơ tài liệu trình bày một cách chi tiết và có hệ thống các hoạt động, chi phí theo một kế hoạch để đạt được những kết quả và thực hiện được những mục tiêu nhất định trong tương lai. Dự án này sẽ là cơ sở để cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành các biện pháp quản lý, cấp phép đầu tư. Nó là căn cứ để nhà đầu tư triển khai hoạt động đầu tư và đánh giá hiệu quả của dự án.

Thanh lý dự án đầu tư là: khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động và cần phải thực hiện các thủ tục chấm dứt theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Các trường hợp giải thể và thanh lý dự án đầu tư

Theo Điều 48 Luật Đầu tư 2020 về chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau đây:

2.1 Nhà đầu tư chấm dứt hoạt động đầu tư, dự án đầu tư trong các trường hợp sau đây:

– Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;

– Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp;

– Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

2.2. Cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư trong các trường hợp sau đây:

– Dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 của Luật đầu tư 2020 mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động;

– Nhà đầu tư không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 điều 48 Luật đầu tư 2020;

– Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư;

– Dự án đầu tư thuộc trường hợp bị thu hồi đất do không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai;

– Nhà đầu tư không ký quỹ hoặc không có bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ theo quy định của pháp luật đối với dự án đầu tư thuộc diện bảo đảm thực hiện dự án đầu tư;

– Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư trên cơ sở giao dịch dân sự giả tạo theo quy định của pháp luật về dân sự;

– Theo bản án, quyết định của Tòa án, phán quyết trọng tài.

Như vậy, việc giải thể hoặc thanh lý dự án đầu tư có thể được chia thành 02 nhóm chính:

– Giải thể hoặc thanh lý dự án đầu tư đối với dự án đầu tư không thành lập pháp nhân (như thông qua hợp đồng) (1);

– Giải thể hoặc thanh lý dự án đầu tư đối với dự án đầu tư gắn liền với thành lập pháp nhân (2).

Trong trong hợp (1), thủ tục thanh lý dự thủ đầu tư được thực hiện theo hợp cho gia các biến dù vậy, thanh lý dự án đồng nghĩa với thanh lý hợp đồng

Trong trường hợp (2), giải thể hoặc thanh lý dự án đầu tư sẽ tương ứng với giải thể hoặc thanh lý doanh nghiệp gồm các bước sau:

 • Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp;
 • Thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan;
 • Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp;
 • Gửi đề nghị giải thể cho cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp;
 • Xóa tên doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và hoàn tất việc giải thể doanh nghiệp.

3. Trình tự, thủ tục giải thể và thanh lý dự án đầu tư

Bước 1: Chấm dứt dự án đầu tư và trả giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Công ty gửi quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư (kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) cho Cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định.

Thời gian dự kiến hoàn thành việc chấm dứt dự án đầu tư là 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Bước 2: Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp

Quyết định giải thể công ty gồm các nội dung:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Lý do giải thể;
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bước 3: Công bố quyết định giải thể công ty

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua Quyết định giải thể, doanh nghiệp phải gửi Quyết định đến các cơ quan sau:

 • Gửi Thông báo, Quyết định và bản sao hợp lệ Biên bản họp của Hội đồng thành viên/ Đại hội đồng cổ đông đến Phòng Đăng ký kinh doanh để làm thủ tục công bố quyết định giải thể trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Gửi Quyết định giải thể và Biên bản họp đến cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp;
 • Niêm yết Quyết định giải thể tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có) của doanh nghiệp.
 • Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo Quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan

Bước 4: Doanh nghiệp tiến hành thanh lý tài sản doanh nghiệp

Bước 5: Tiến hành thủ tục đóng mã số thuế

Doanh nghiệp gửi công văn tới cơ quan thuế ((kèm bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận Đăng ký thuế) để xin được quyết toán thuế và đóng mã số thuế.

Bước 6: Thủ tục nộp thông báo giải thể tới cơ quan đăng ký doanh nghiệp

Trong thời hạn 7 ngày từ khi thanh toán hết các khoản nợ của công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty phải gửi hồ sơ đăng ký giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty đặt trụ sở chính hoặc thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo địa chỉ dangkykinhdoanh.gov.vn.

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm giấy tờ sau đây

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

Thời gian tiến hành: sau 180 ngày kể từ ngày gửi quyết định giải thể đến Sở Kế hoạch và đầu tư nếu không có sự phản đối của các bên.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

4. Những lưu ý khi giải thể và thanh lý dự án đầu tư

 • Đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư sau khi có ý kiến của cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư.
 • Nhà đầu tư tự thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 48 Luật đầu tư 2020.
 • Việc xử lý quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất khi chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan.
 • Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 2 Điều 48 Luật đầu tư 2020, trừ trường hợp chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư.
Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Phamlaw về Thủ tục giải thể và thanh lý dự án đầu tư. Thực tế khi ltiến hành thủ tục này rất phức tạp mà mất nhiều thời gian. Để được hỗ trợ tư vấn, quý khách hàng liên hệ tổng đài 19006284. Để được hỗ trợ dịch vụ. Quý khách hàng liên hệ số hotline 097 393 8866 hoặc 091 611 0608, Phamlaw luôn sẵn sàng phục vụ.
——————————
Phòng tư vấn đầu tư doanh nghiệp – Luật Phamlaw

> xem thêm:

5/5 - (2 bình chọn)