Nghị đinh số 8020/VBHN-BTP ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm

Nghị đinh số 8020/VBHN-BTP ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục đăng ký và cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng tài sản (sau đây gọi chung là đăng ký giao dịch bảo đảm); tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm và quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm.

Rate this post