Gửi đơn khiếu nại đất đai ở đâu?
Gửi đơn khiếu nại đất đai ở đâu? Quyền khiếu nại là một trong những quyền con người, được Hiến pháp, pháp luật nhà nước ta ghi nhận và bảo đảm thực hiện. Quyền khiếu nại trong lĩnh vực đất

Tìm kiếm

VD: Mẫu hợp đồng hợp tác; Quản trị nội bộ doanh nghiệp; Tư vấn đầu tư; Chuyển nhượng dự án; Hồ sơ khởi kiện…

Banner Hotline Pham Law 9
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam theo Luật Đầu tư 2020
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam theo Luật Đầu tư 2020 Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 thay thế cho Luật Đầu tư năm 2014. Theo đó có nhiều sự đổi mới