Dịch Vụ Giải Thể Công Ty Cổ Phần Trên Toàn Quốc – Phamlaw

Dịch Vụ Giải Thể Công Ty Cổ Phần Trên Toàn Quốc – Phamlaw, Công Ty Luật Phạm Law nơi chuyên về lĩnh vực luật, giải thể cung cấp các dịch vụ giải thể chi phí trọn gói, nhanh, đúng luật. Hướng dẫn chi tiết về quy trình, hồ sơ, trình tự thủ tục để giải thể công ty, doanh nghiệp, chính xác. Với kinh nghiệm hoạt động lâu năm, là điểm đến đáng tin cậy cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ.

Giải thể doanh nghiệp là một trong thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 để doanh nghiệp thực hiện việc rút lui khỏi thị trường. Việc giải thể doanh nghiệp, công ty không chỉ làm phát sinh quan hệ giữa các thành viên trong nội bộ doanh nghiệp mà còn là quan hệ giữa doanh nghiệp với những chủ thể khác, bao gồm bạn hàng, đối tác, người lao động trong doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. Đây là các quan hệ liên quan đến tài sản và liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước. Hoạt động giải thể chỉ được coi là hoàn thành nếu doanh nghiệp đã xử lý xong mối quan hệ với tất cả các chủ thể nói trên. Vì vậy, việc giải thể doanh nghiệp phải tuân theo các thủ tục nhất định. Bài viết dưới đây sẽ phân tích cụ thể và hồ sơ, trình tự, thủ tục Giải Thể Công Ty Cổ Phần theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 cũng như trách nhiệm.

Dịch Vụ Giải Thể Công Ty Cổ Phần

Quyền Được Giải Thể Công Ty Cổ Phần Với Các Trường Hợp Sau.

Căn Cứ Vào Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020.

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn.
 • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhận, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của luật trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.
 • Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ doanh nghiệp.

Trình Tự Và Thủ Tục Giải Thể Công Ty Cổ Phần Hiện Nay.

Bước 1: Thông qua những quyết định giải thể cty cổ phần.

Để có thể tiến hành Giải Thể Công Ty Cổ Phần trước hết các doanh nghiệp cần tổ chức họp cổ đông để thông qua các quyết định giải thể. Theo đó, việc giải thể phải được thông qua bởi chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, bởi Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Quyết định thể hiện sự nhất trí của cổ đông về những vấn đề liên quan đến lý do giải thể, thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán những khoản nợ, phương án xử lý nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động và việc thành lập tổ thanh lý tài sản.

Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
 • Lý do giải thể.
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp. thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể.

Phương án xử lý và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động.

 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bước 2: Thông báo công khai quyết định giải thể công ty cổ phần.

Sau khi quyết định giải thể được thông qua, doanh nghiệp phải thông báo cho người có quyền và lợi ích liên quan đến hoạt động giải thể doanh nghiệp biết về các quyết định giải thể. Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến những chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ, số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó, cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán những khoản nợ của công ty.

Khoản 2 và Khoản 5 Điều 208 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về người tổ chức thanh lý tài sản và thứ tự thanh toán nợ. Theo đó, chủ các doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Những khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau:

 • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết.
 • Nợ thuế.
 • Các khoản nợ khác.

Sau khi đã thanh toán hết những khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại thuộc về chủ thể doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty.

Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể công ty cổ phần.

– Nộp hồ sơ giải thể tới cơ quan Hải quan để xác nhận nghĩa vụ Hải quan.

– Sau khi có kết quả xác nhận của cơ quan Hải quan, công ty cổ phần nộp hồ sơ giải thể đến cơ quan Thuế để đóng cửa mã số thuế.

– Sau khi có thông báo đóng cửa mã số thuế nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ vào Điều 210 Luật Doanh nghiệp 2020:

 1. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm giấy tờ sau đây.
 2. a) Thông báo về giải thể doanh nghiệp.
 3. b) Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).
 4. Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.
 5. Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo, người quy định tại khoản 2 Điều này phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết, số thuế chưa nộp, số nợ khác chưa thanh toán và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

– Hồ sơ giải thể bước cuối đối với những công ty cổ phần gồm:

 • Thông báo giải thể công ty (Phụ lục II-24, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT).
 • Danh sách chủ nợ và các khoản nợ đã thanh toán.
 • Biên bản thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ.
 • Báo cáo thanh lý tài sản.
 • Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động chưa được giải quyết của công ty.
 • Thông báo hủy mẫu dấu (đối với trường hợp con dấu công ty không do cơ quan công an quản lý).
 • Giấy ủy quyền.
 • Giấy tờ chứng thực các nhân của người được uỷ quyền.
 • Xác nhận đã hoàn thành thủ tục giải thể tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

=> Đối với những trường hợp con dấu công ty do cơ quan công an quản lý, sau khi nộp hồ sơ qua cổng thông tin quốc gia về đăng ký DN, phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo yêu cầu bạn bổ sung giấy xác nhận đã hủy con dấu của cơ quan công an, công ty nộp nộp thông báo này cùng bộ hồ sơ xin hủy mẫu con dấu tại cơ quan công an. Sau khi hoàn thành thủ tục trả dấu, công ty bổ sung giấy xác nhận của cơ quan công an và nộp lại hồ sơ cho Phòng Đăng ký kinh doanh.

>>> Tham Khảo Thủ Tục Giải Thể Công Ty Nhanh Chóng.

Dịch Vụ Làm Thủ Tục Giải Thể Công Ty Cổ Phần Trọn Gói Chỉ 900K Tại CTY Luật Phạm Law.

 • Tiến hành làm hồ sơ thủ tục xác nhận không nợ đọng thuế với cục hải quan (nếu xuất nhập khẩu).
 • Tiến hành đóng tài khoản ngân hàng doanh nghiệp.
 • Tiến hành đăng báo 3 số liên tiếp về việc giải thể.
 • Hoàn thiện hồ sơ và thủ tục với cơ quan thuế: – Soạn hồ sơ xin giải thể –  Quyết toán thuế cho doanh nghiệp.
 • Hủy dấu tròn doanh nghiệp.
 • Thông báo hoàn thành thủ tục giải thể, đóng mã số thuế của doanh nghiệp.
 • Thông báo quyết định giải thể của doanh nghiệp.
 • Biên bản họp hội đồng thành viên hoặc hội đồng cổ đông.
 • Bố cáo về thông tin giải thể.
 • Xác nhận đống tài khoản ngân hàng.
 • Biên bản thanh lý tài sản.

Với các vấn đề liên quan về hồ sơ thủ tục chắc hẳn sẽ khiến nhiều quý khách khó khăn trong việc muốn làm dịch vụ giải thể công ty.

 • Dịch vụ giải thể công ty cổ phâng với chi phí thấp hiệu quả cao.
 • Thời gian nhanh, phục vụ tận nơi, hồ sơ linh động.
 • Cam kết về giá cả, chất lượng và dịch vụ.

– Chỉ với 900.000 nghìn VNĐ cho doanh nghiệp đã thực hiện chốt xong mã số thuế, thực hiện thành công việc công bố giải thể trên sở kế hoạch đầu tư (áp dụng mức phí 1.100.000 VNĐ cho doanh nghiệp chưa thực hiện thủ tục công bố).

– Chỉ với 2.500.000 nghìn đồng cho doanh nghiệp đã thành lập nhưng chưa phát sinh doanh thu (chưa phát sinh hóa đơn đầu ra, đâu vào).

– Doanh nghiệp đã có hóa đơn VAT, phí dịch vụ tùy vào số lượng hóa đơn xuất ra hàng tháng, hàng quý, tùy thuộc vào hồ sơ sổ sách kế toán, Phamlaw sẽ lên một mức phí hợp lý. Cam kết sẽ đưa ra các phương án tối ưu cho khách hàng.

Các Bước Nhận Dự Án Giải Thể Công Ty Cổ Phần – Doanh Nghiệp Của Phamlaw.

Dịch Vụ Thủ Tục Giải Thể Công Ty Cổ Phần Nhanh Gọn

Gọi ngay: [Hà Nội] 097.393.8866 ( LS. Phạm Thùy Dung ).

BƯỚC 1️⃣ : Tiếp nhận và khai thác mọi thông tin cần thiết. Chúng tôi sẽ điều chuyên viên luật đến cty để tiếp nhận yêu cầu. Sau đó chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc xoay quanh vấn đề như:

 • Giải thích với các trường hợp giải thể mà công ty đang gặp là: tự nguyện hay bị ép buộc.
 • Tư vấn quy trình gửi giấy tờ, thông báo giải thể đến các tổ chức, cá nhân liên quan như: bên chủ nợ, các cổ đông, người lao động,..
 • Đưa ra lời khuyên về cách thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên hay Quyết định của chủ sở hữu công ty về vấn đề giải thể.
 • Khi Quý Khách sử dụng Giải Thể Công Ty Cổ Phần của Luật Phạm Law được nhận tư vấn về cách thức tiến hành đóng băng tài khoản ngân hàng.

BƯỚC 2️⃣: Gửi công văn đến cơ quan thuế quản lý của doanh nghiệp đề nghị được quyết toán và chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

BƯỚC 3️⃣: Sau khi thực hiện xong hết tất cả các nghĩa vụ tài chính, người đại diện theo pháp luật phải gửi bộ hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh trực thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

BƯỚC 4️⃣: Trả kết quả. Sau khi đã hoàn tất mọi thủ tục và có kết quả, Phạmlaw.com sẽ gửi trả khách hàng giấy chứng nhận giải thể đồng thời sử lý dịch vụ.

Các Bước Giải Thể Công Ty - Doanh Nghiệp Của Đơn Vị Phamlaw.com

Địa Điểm Cung Cấp Dịch Vụ Giải Thể Công Ty Doanh Nghiệp Tốt Đúng Luật Nhanh Chóng.

( Địa Chỉ Văn Phòng: Tầng 7 – Tòa Nhà Zen Tower – Số 12 – Đường Khuất Duy Tiến – Quận Thanh Xuân – TP. Hà Nội.) chuyên giải quyết các vấn đề về luật giúp tiết kiệm tuyệt đối về thời gian cũng như chi phí cho việc tiến hành các thủ tục. Cung cấp Thủ Tục Giải Thể Công Ty Cổ Phần Trọn Gói Nhằm đáp ứng nhu cầu.

– Khách hàng đi tìm kiếm địa chỉ uy tín, tin cậy? Đâu là địa chỉ nơi tư vấn luật tốt? Luật Phạm Law sẽ là gợi ý hữu ích dành cho khách hàng, chúng tôi chuyên cung cấp và tư vấn giải pháp phù hợp với mọi hình thức, cung cấp dịch vụ thủ tục hành chính trong doanh nghiệp.

Cam Kết Khi Dùng Dịch Vụ Làm Thủ Tục Giải Thể Công Ty Cổ Phần – Doanh Nghiệp!!!

👉 Là nơi chuyên về Luật, với hàng nghìn dự án, dịch vụ được cung cấp cam kết với vị thế dẫn đầu của chúng tôi trong lĩnh vực cung cấp Dịch Vụ Giải Thể Công Ty Cổ Phần/ Doanh Nghiệp. Chắc chắn khách hàng nhận được sự yên tâm và hài lòng.

👉 Đến với Phạm Law, với các hoạt động đã và đang “Tạo hành lang an toàn pháp lý”, “ phòng ngừa rủi ro”, và “Nâng cao nhận thức pháp luật” với sứ mệnh cao cả đem lại sự công bằng cho tổ chức, cá nhân của Việt Nam.

👉 Phamlaw còn có các Luật sư, chuyên viên pháp lý trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp được đào tạo chính quy, bài bản tại các cơ sở đào tạo luật danh tiếng trong và ngoài nước.

👉 Là nơi chuyên cung cấp, dịch vụ kiện tụng, tư vấn pháp luật với giá tốt tại Công ty Luật Phạm Law, cảm kết không chỗ nào giá tốt hơn, đảm bảo uy tín khi làm việc.

Công Ty Luật Phạm Law tin tưởng rằng, Giải Thể Công Ty Cổ Phần của chúng tôi sẽ đem lại sự an toàn, hiệu quả và chi phí thấp cho khách hàng, để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí gọi tổng đài 1900 6284, Để được hỗ trợ dịch vụ, gọi theo số hotline 097.393.8866 hoặc 091.611.0508 để được biết thông tin chi tiết.

5/5 - (2 bình chọn)