Trưng dụng đất theo Luật đất đai 2013
Trưng dụng đất theo Luật đất đai 2013 Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước là đại diện chủ sở hữu. Trong một số trường hợp nhất định, nhà nước quy định trưng dụng đất để thực

Tìm kiếm

VD: Mẫu hợp đồng hợp tác; Quản trị nội bộ doanh nghiệp; Tư vấn đầu tư; Chuyển nhượng dự án; Hồ sơ khởi kiện…

Banner Hotline Pham Law 9
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam theo Luật Đầu tư 2020
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam theo Luật Đầu tư 2020 Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 thay thế cho Luật Đầu tư năm 2014. Theo đó có nhiều sự đổi mới