Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ năm 2018

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ năm 2018

Hiện tại thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ năm 2018 đã hết hiệu lực, Phamlaw xin cập nhật các văn bản mới nhất của năm 2022 như sau:

Vốn điều lệ là một trong những nội dung quan trọng mà mỗi cá nhân/tổ chức luôn phải cân nhắc và xem xét mỗi khi có nhu cầu thành lập mới công ty, bởi vốn điều lệ không chỉ có chức năng là phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mà còn là một yếu tố, phương tiện để đảm bảo với các đối tác kinh doanh của doanh nghiệp.

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ năm 2018
Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ 

Tuy nhiên, trong thực tế, vốn điều lệ phần lớn chỉ mang ý nghĩa tượng trung cho quy mô của doanh nghiệp khi mới thành lập. Và trong suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhu cầu tăng/giảm vốn điều lệ có thể xem là nhu cầu thiết yếu của doanh nghiệp. Theo đó, trái ngược với nhu cầu giảm vốn điều lệ của công ty, việc tăng vốn điều lệ là nhằm mục đích nâng cao quy mô hoạt động của công ty, có thể là mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh hoặc tăng vốn điều lệ để đáp ứng điều kiện kinh doanh đối với một số ngành nghề nhất định theo luật định. Vậy thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ có phức tạp không? Với kinh nghiệm thực hiện những hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh của PhamLaw trên thực tế, trong nội dung bài viết này, PhamLaw xin được hướng dẫn quý Khách hàng là những doanh nghiệp trình tự, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Luật doanh nghiệp 2020

Nghị định 01/2021/NĐ-CP

NỘI DUNG TƯ VẤN

1. Khái niệm vốn điều lệ công ty

Theo quy định tại Khoản 34 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: “Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần”.

Tăng vốn điều lệ công ty là quy trình thực hiện tái cấu trúc vốn điều lệ của doanh nghiệp. Việc bổ sung vốn điệu lệ công ty trong quá trình hoạt động là quyền lựa chọn của doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng kinh doanh của công ty.

 2. Hình thức tăng vốn điều lệ

Đối với công ty TNHH một thành viên: Khoản 1 Điều 87 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định công ty TNHH một thành viên tăng vốn điều lệ qua hai hình thức: Chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc chủ sở hữu công ty huy động thêm vốn của người khác.

Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên: Khoản 1 Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể tăng vốn trong hai trường hợp: Tăng vốn góp của thành viên hoặc tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

Đối với công ty cổ phần: Vốn điều lệ của công ty cổ phần được điều chỉnh tăng trong các trường hợp:

+ Phát hành cổ phiếu mới để huy động thêm vốn theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp cơ cấu lại nợ của doanh nghiệp theo hình thức chuyển nợ thành vốn góp cổ phần theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và các chủ nợ;

+ Chuyển đổi trái phiếu đã phát hành thành cổ phần

+ Thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu;

+ Phát hành cổ phiếu mới để thực hiện sáp nhập một bộ phận hoặc toàn bộ doanh nghiệp khác vào công ty;

+  Kết chuyển nguồn thặng dư vốn để bổ sung tăng vốn điều lệ.

Đối với doanh nghiệp tư nhân: Khi hoạt động kinh doanh phát sinh nhu cầu tăng vốn, chỉ có phương thức duy nhất là chủ doanh nghiệp tự đầu tư thêm. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể lấy những tài sản khác của mình để đầu tư, hoặc nhân danh cá nhân mình huy động vốn cho doanh nghiệp bằng cách vay vốn của tổ chức, cá nhân khác. Khi đó, chủ doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm đối với toàn bộ các khoản vay đó.

Đối với công ty hợp danh: Theo quy định pháp luật doanh nghiệp hiện nay, công ty hợp danh không được quyền phát hành chứng khoán. Theo đó, để có thể tăng vốn điều lệ có thể thực hiện theo một trong 2 hình thức sau:

+ Các thành viên trong công ty góp thêm vốn. Thành viên hợp danh cũng như các thành viên góp vốn trong công ty. Mỗi thành viên sẽ phải tự bỏ thêm tài sản của mình để công ty tăng vốn điều lệ.

+ Tiếp nhận thêm thành viên mới. Công ty sẽ tiếp nhận thêm thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn. Thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn phải nộp đủ số vốn cam kết góp vào công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được chấp thuận, trừ trường hợp Hội đồng thành viên quyết định thời hạn khác. Thành viên hợp danh mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty, trừ trường hợp thành viên đó và các thành viên còn lại có thỏa thuận khác.

3. Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty

Theo quy định tại tại khoản 1 Điều 51 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty bao gồm các giấy tờ dưới đây:

3.1. Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh đăng ký thay đổi vốn điều lệ, công ty gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký (Mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

– Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi vốn điều lệ;

– Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

3.2. Trường hợp công ty đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của thành viên hợp danh công ty hợp danh, công ty gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký (Mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

– Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách thành viên công ty hợp danh, trong đó không bao gồm nội dung kê khai về thành viên góp vốn. Các danh sách phải bao gồm chữ ký của các thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi;

– Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp; Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho phần vốn góp;

– Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

3.3. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần, kèm theo Thông báo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 51 Nghị định 01/2021/NĐ-CP

Hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ phải có các giấy tờ sau đây:

– Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần;

– Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ công ty bằng việc nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền xử lý hồ sơ hoặc nộp qua đường chuyển phát của bưu điện hoặc nộp trực tuyến trên hệ thống công của Sở kế hoạch đầu tư.

Bước 3: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và trả kết quả

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, chuyên viên sẽ cấp giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty hợp lệ và đầy đủ, doanh nghiệp sẽ nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thể hiện thông tin mới.

+ Nếu hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty không hợp lệ và đầy đủ, doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.

– Thời hạn xử lý hồ sơ:  03-05 ngày làm việc.

4. Công việc PhamLaw sẽ thực hiện khi Quý khách sử dụng dịch vụ thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ năm 2018

Liên quan đến các quy định về thủ tục tăng vốn điều lệ công ty, Luật PhamLaw là đơn vị với đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý am hiểu pháp luật về Đăng ký doanh nghiệp và có kinh nghiệm dày dặn trong việc thực hiện các thủ tục hành chính có thể giúp Quý khách có được kết quả một cách nhanh chóng nhất. Với dịch vụ thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ công ty của PhamLaw, chúng tôi sẽ thay mặt Quý khách thực hiện các công việc sau:

  • Tư vấn cho quý Khách quy định của pháp luật hiện hành về Đăng ký doanh nghiệp nói chung và dịch vụ thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ công ty nói riêng;
  • Soạn hồ sơ đầy đủ và hợp lệ phục vụ cho việc thực hiện tổ chức cơ cấu;
  • Đại diện cho quý Khách thực hiện tại cơ quan đăng ký;
  • Thay mặt quý Khách nhận kết quả và bàn giao lại cho quý Khách.

Trên đây là nội dung tư vấn về nội dung tư vấn Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ. Quý Khách hàng có thể liên hệ đến số hotline: 097.393.8866 để được tư vấn về dịch vụ làm thay đổi đăng ký kinh doanh của PhamLaw chỉ với phí dịch vụ từ 500.000 đồng tùy thuộc vào nhu cầu thay đổi đăng ký kinh doanh. Hoặc kết nối đến bộ phận hỗ trợ thủ tục hành chính 1900 của Công ty TNHH tư vấn PhamLaw để được hỗ trợ về thủ tục nếu quý Khách hàng còn băn khoăn. Hãy đến với Công ty Luật Phạm Law để nhận được dịch vụ tốt nhất cho mọi khách hàng.

Rất mong nhận được sự hợp tác của khách hàng!

Trân trọng!

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ năm 2018 – Luật Phamlaw

5/5 - (2 bình chọn)