Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp

Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp

Hiện nay, để có được một công việc phù hợp, không chỉ có một con đường đến với trường đại học. Rất nhiều bạn đã chọn cho mình một cách học tập khác, đó là học nghề tại các trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp hay doanh nghiệp. Các tổ chức này thành lập với mục đích hỗ trợ cho các học viên có kỹ năng, kiến thức về một ngành nghề cụ thể. Mỗi tổ chức lại có nhiều hoạt động riêng biệt, ngày càng đa dạng, không ngừng mở rộng quy mô để đáp ứng cho nhu cầu học tập của các học viên. Trong bài viết dưới đây PHAMLAW xin giới thiệu về đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp muốn mở rộng hoạt động của mình với hình thức này.

1. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Khoản 1 Điều 14 Nghị định 143/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với đào tạo trình độ sơ cấp được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 15/2019/NĐ-CP, Nghị định 140/2018/NĐ-CP bao gồm:

– Có cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp. Diện tích phòng học lý thuyết, phòng, xưởng thực hành dùng cho học tập, giảng dạy bảo đảm ở mức bình quân ít nhất là 04 m2/chỗ học.

– Có đủ chương trình, giáo trình đào tạo của từng nghề đăng ký hoạt động và phải được xây dựng, thẩm định, ban hành theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

– Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật; bảo đảm tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 25 học sinh/giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho nghề tổ chức đào tạo.

2. Trường hợp đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Điều 18 Nghị định 143/2016/NĐ-CP quy định về các trường hợp đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Cụ thể bao gồm chín trường hợp sau:

– Tăng quy mô tuyển sinh của từng ngành, nghề đào tạo vượt từ 10% trở lên so với quy mô tuyển sinh/năm được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

– Bổ sung ngành, nghề đào tạo (mở ngành, nghề đào tạo mới).

– Bổ sung hoặc thay đổi trình độ đào tạo hoặc điều chỉnh quy mô tuyển sinh giữa các trình độ đào tạo và giữa các ngành, nghề trong cùng nhóm ngành, nghề.

– Chia, tách, sáp nhập hoặc có sự thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có liên quan đến nội dung ghi trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

– Chuyển trụ sở chính hoặc phân hiệu hoặc địa điểm đào tạo đến nơi khác, mà trụ sở chính hoặc phân hiệu hoặc địa điểm đào tạo là nơi trực tiếp tổ chức đào tạo.

– Thành lập phân hiệu mới có tổ chức hoạt động đào tạo.

– Mở thêm địa điểm đào tạo mới hoặc liên kết với các tổ chức, cá nhân để tổ chức hoạt động đào tạo ngoài trụ sở chính hoặc phân hiệu.

– Đổi tên cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

– Thôi tuyển sinh hoặc giảm quy mô tuyển sinh đối với các ngành, nghề đào tạo đã được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

3. Hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Tùy theo từng trường hợp đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp mà cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký bổ sung khác nhau, cụ thể:

Đối với các trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 18 Nghị định 143/2016/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký bổ sung bao gồm:

– Văn bản đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo mẫu tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 143/2016/NĐ-CP.

– Báo cáo các điều kiện bảo đảm đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo mẫu tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này kèm theo các giấy tờ chứng minh.

Đối với các trường hợp quy định tại các khoản 5, 6 và 7 Điều 18 Nghị định 143/2016N/Đ-CP, hồ sơ đăng ký bổ sung bao gồm những giấy tờ gì sẽ phụ thuộc vào chủ thể yêu cầu đăng ký bổ sung, cụ thể: Trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp và doanh nghiệp đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với nơi đặt trụ sở chính của cơ sở, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp và doanh nghiệp đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với nơi đặt trụ sở chính của cơ sở. Hồ sơ đăng ký bổ sung của những chủ thể này sẽ được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 143/2016/NĐ-CP.

Đối với trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 18 Nghị định 143/2016/NĐ-CP (Đổi tên cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp), hồ sơ đăng ký bổ sung bao gồm:

– Văn bản đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

– Bản sao quyết định đổi tên cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Đối với trường hợp quy định tại khoản 9 Điều 18 Nghị định 143/2016/NĐ-CP (Thôi tuyển sinh hoặc giảm quy mô tuyển sinh đối với các ngành, nghề đào tạo đã được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp), hồ sơ đăng ký bổ sung bao gồm: Văn bản đề nghị thôi tuyển sinh hoặc giảm quy mô tuyển sinh đối với các ngành, nghề đã được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

4. Thẩm quyền đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Điều 16 Nghị định 143/2016/NĐ-CP có quy định thẩm quyền đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cụ thể:

– Tổng cục Dạy nghề: cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học.

– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp.

5. Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Tương tự như hồ sơ đăng ký cần chuẩn bị khi đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp, thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với từng trường hợp đăng ký bổ sung thì sẽ khác nhau, cụ thể:

– Đối với các trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 18 Nghị định 143/2016/NĐ-CP: thủ tục đăng ký bổ sung theo Điều 17 Nghị định 143/2016/NĐ-CP.

– Đối với các trường hợp quy định tại các khoản 5, 6 và 7 Điều 18 Nghị định 143/2016/NĐ-CP:

+ Trường hợp cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp chuyển đến nơi khác trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: thủ tục đăng ký bổ sung theo Điều 17 Nghị định 143/2016/NĐ-CP.

+ Trường hợp trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học chuyển đến nơi khác không cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với nơi đặt trụ sở chính của cơ sở: hồ sơ đăng ký bổ sung theo khoản 1 Điều 17 Nghị định 143/2016/NĐ-CP.

+ Trường hợp trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp và doanh nghiệp chuyển đến nơi khác không cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với nơi đặt trụ sở chính của cơ sở: thủ tục đăng ký bổ sung theo khoản 2 Điều 17 Nghị định 143/2016/NĐ-CP và gửi văn bản thông báo cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho cơ sở biết.

Cụ thể Điều 17 Nghị định 143/2016/NĐ-CP:

Điều 17. Trình tự, thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Đối với trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học:

a) Gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tới Tổng cục Dạy nghề;

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Dạy nghề tổ chức kiểm tra các điều kiện bảo đảm hoạt động giáo dục nghề nghiệp và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo mẫu tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này; trường hợp không cấp giấy chứng nhận thì trong thời hạn 05 ngày làm việc phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, Tổng cục Dạy nghề gửi bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp để thực hiện quản lý theo địa bàn.

Đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp:

a) Gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chính của cơ sở. Trường hợp đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại phân hiệu, địa điểm đào tạo khác không cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với nơi đặt trụ sở chính thì gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt phân hiệu, địa điểm đào tạo khác của cơ sở;

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo mẫu tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này; trường hợp không cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp thì trong thời hạn 05 ngày làm việc phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gửi bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp về Tổng cục Dạy nghề để theo dõi, quản lý.

– Đối với  trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 18 Nghị định 143/2016/NĐ-CP  thì trình tự, thủ tục đăng ký bổ sung như sau:

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp gửi hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Điều 16 Nghị định143/2016/NĐ-CP.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Điều 16 Nghị định 143/2016/NĐ-CP cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; trường hợp không cấp giấy chứng nhận thì trong thời hạn 02 ngày làm việc phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Đối với trường hợp quy định tại khoản 9 Điều 18 Nghị định 143/2016/NĐ-CP thì trình tự, thủ tục như sau:

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Điều 16 Nghị định 143/2016/NĐ-CP.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Điều 16 Nghị định 143/2016/NĐ-CP quyết định việc thôi tuyển sinh hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; trường hợp không quyết định hoặc không cấp giấy chứng nhận thì trong thời hạn 05 ngày làm việc phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

6. Căn cứ pháp lý

Nghị định 143/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Nghị định 15/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Nghị định 140/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

7. Công việc PHAMLAW sẽ thực hiện khi Quý khách sử dụng dịch vụ thực hiện thủ tục ĐK BS HĐ GD NN

Các tổ chức là trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp muốn đăng ký nhưng chưa biết phải thực hiện các thủ tục gì, Quý khách có thể liên hệ với Luật Phmalaw. Khi sử dụng dịch vụ của Luật Phamlaw, chúng tôi sẽ thực hiện các công việc sau:

  • Tư vấn những quy định hiện hành của pháp luật liên quan đến việc thực hiện thủ tục;
  • Soạn thảo hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định của pháp luật phục vụ cho việc thực hiện thủ tục;
  • Đại diện cho Quý khách theo ủy quyền thực hiện các công việc với cơ quan Nhà nước;
  • Thay mặt quý khách theo ủy quyền nhận Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp và bàn giao lại cho Quý khách
  • Các nội yêu cầu khác của Quý khách hàng phục vụ cho dịch vụ này.

Xem thêm: >>> Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp

3.5/5 - (2 bình chọn)