Category: Văn bản pháp luật

Thông tư liên tịch Số: 26/2014/TTLT-BYT-BCA

Đánh giá bài viết THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 26/2014/TTLT-BYT-BCA QUY ĐỊNH VỀ XÉT NGHIỆM NỒNG ĐỘ CỒN TRONG MÁU...

Nghị định Số: 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 03 năm 2013

Đánh giá bài viết Nghị định 24/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia...

Nghị quyết Số: 01/2003/NQ-HĐTP ngày 16 tháng 4 năm 2003

Đánh giá bài viết Nghị quyết 01/2003/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết...

Nghị quyết Số: 02/2000/NQ-HĐTP ngày 23 tháng 12 năm 2000

Đánh giá bài viết Nghị quyết 02/2000/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Hôn...

Nghị quyết Số: 35/2000/NQ-QH10 ngày 09 tháng 6 năm 2000

Nghị quyết Số: 35/2000/NQ-QH10 ngày 09 tháng 6 năm 2000 3 (60%) 2 votes Nghị quyết số 35/2000/NQ-QH10 về việc thi hành...

Luật Hôn nhân và gia đình Số: 22/2000/QH10 ngày 09 tháng 6 năm 2000

Đánh giá bài viết Luật Hôn nhân và gia đình Số: 22/2000/QH10 ngày 09 tháng 6 năm 2000 Tải văn bản tại đây Bình...

Nghị quyết Số: 01/2013/NQ-HĐTP ngày 06 tháng 11 năm 2013

Đánh giá bài viết Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 60 của Bộ Luật hình sự về án treo do...

Thông tư liên tịch Số: 01/2013/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày 23 tháng 07 năm 2013

Đánh giá bài viết Thông tư liên tịch 01/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm...

Thông tư liên tịch số Số: 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 26 tháng 6 năm 2013

Đánh giá bài viết Thông tư liên tịch 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC hướng dẫn áp dụng một số điều của...

Thông tư liên tịch Số: 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 15 tháng 05 năm 2013

Đánh giá bài viết Thông tư liên tịch 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn thi hành quy định về giảm thời...