Thông tư liên tịch Số: 26/2014/TTLT-BYT-BCA

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 26/2014/TTLT-BYT-BCA

QUY ĐỊNH VỀ XÉT NGHIỆM NỒNG ĐỘ CỒN TRONG MÁU CỦA NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY