Thông tư số 01/2010/TT-BKH ngày 06 tháng 01 năm 2010

Thông tư số 01/2010/TT-BKH ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp

Tải văn bản tại đây