Luật Đấu thầu

Luật Đấu thầu

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 19 tháng 06 năm 2009
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 19 tháng 06 năm 2009 Tải văn bản
Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 09 năm 2012
Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 09 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật
Thông tư số 06/2010/TT-BKH ngày 09 tháng 03 năm 2010
Thông tư số 06/2010/TT-BKH ngày 09 tháng 03 năm 2010 của Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấnĐối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân có trách
Luật Đấu thầu số 29/VBHN-VPQH của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2013
Luật Đấu thầu số 29/VBHN-VPQH của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2013 Tải văn bản tại đây
Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005
Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 Tải văn bản tại đây
Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010
Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư-Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu đề đăng tải trên báo đấu thầu
Thông tư số 11/2010/TT-BKH ngày 27 tháng 05 năm 2010
Thông tư số 11/2010/TT-BKH ngày 27 tháng 05 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về chào hành cạnh tranh Tải văn bản tại đây
Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 05 năm 2010
Thông tư này quy định hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu (sau đây gọi là bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu) theo Điều 5 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn
Thông tư số 09/2010/TT-BKH ngày 21 tháng 04 năm 2010
Thông tư số 09/2010/TT-BKH ngày 21 tháng 04 năm 2010 của Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh gia Hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp
Thông tư số 08/2010/TT-BKH ngày 21 tháng 04 năm 2010
Thông tư số 08/2010/TT-BKH ngày 21 tháng 04 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu Tải văn bản tại đây
Thông tư số 05/2010/TT-BKH ngày 10 tháng 02 năm 2010
hông tư số 05/2010/TT-BKH ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa Tải văn bản tại đây
Thông tư số 04/2010/TT-BKH ngày 01 tháng 02 năm 2010
Thông tư số 04/2010/TT-BKH ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp. Tải văn bản tại đây
Thông tư số 02/2010/TT-BKH- ngày 19 tháng 01 năm 2010
Thông tư số 02/2010/TT-BKH- ngày 19 tháng 01 năm 2010 của Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ Tải văn bản tại đây
Thông tư số 01/2010/TT-BKH ngày 06 tháng 01 năm 2010
Thông tư số 01/2010/TT-BKH ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp Tải văn bản tại đây
Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16 tháng 04 năm 2009
Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16 tháng 04 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất Tải văn bản tại đây
Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009
Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY