Thông tư số 11/2010/TT-BKH ngày 27 tháng 05 năm 2010

Thông tư số 11/2010/TT-BKH ngày 27 tháng 05 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về chào hành cạnh tranh

Tải văn bản tại đây