Thông tư số 08/2010/TT-BKH ngày 21 tháng 04 năm 2010

Thông tư số 08/2010/TT-BKH ngày 21 tháng 04 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu

Tải văn bản tại đây

Rate this post