Mẫu quyết định giải thể công ty TNHH mới nhất

Có rất nhiều lí do để công ty TNHH quyết định tiến hành giải thể. Có thể do họ gặp khó khăn trong quá trình kinh doanh, khởi nghiệp, do đã hết thời hạn tạm ngừng và không muốn tiếp tục hoạt động kinh doanh trở lại nữa, do bất đồng quan điểm nội bộ giữa các thành viên góp vốn….và trong đại đa số các trường hợp, việc tiến hành thủ tục giải thể là lựa chọn tốt nhất cho công ty của họ.

Phamlaw cung cấp cho Quý công ty biểu mẫu quyết định giải thể công ty TNHH mới nhất để Quý công ty tham khảo. Biểu mẫu này áp dụng cho loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn.

Mau Giai The Cong Ty Tnhh Moi Nhat
Mẫu quyết định giải thể công ty TNHH mới nhất
CÔNG TY TNHH….

 

Số:      /2020/QĐGT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày        tháng       năm 2020

 

 QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ SỞ HỮU

CÔNG TY TNHH ……..

 V/v:  Giải thể doanh nghiệp.

  • Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
  • Căn cứ vào Điều lệ Công ty TNHH Kỹ thuật và Công nghệ ……;
  • Căn cứ vào tình hình kinh doanh của công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giải thể hoạt động của công ty như sau:

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH …..

Mã số doanh nghiệp: …..

Địa chỉ trụ sở: (Ghi trên đăng ký kinh doanh)

Điều 2: Lý do giải thể:

Hoạt động kinh doanh không hiệu quả, khó khăn về công tác bố trí nhân sự đủ năng lực và trình độ đảm bảo yêu cầu công việc, không tìm kiếm được đối tác và khách hàng.

Điều 3: Thời hạn, thủ tục thanh lý các hợp đồng đã ký kết:

Kể từ thời điểm này, doanh nghiệp không ký kết thêm bất kỳ hợp đồng với tổ chức, cá nhân nào.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu phát sinh tranh chấp về các hợp đồng đã ký kết.

Thời hạn thanh lý hợp đồng 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định giải thể.

Điều 4: Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ:

Đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp không có bất kỳ khoản nợ nào đối với khách hàng hay nợ đối với các cá nhân, cơ quan, tổ chức nào khác.

Thời hạn thanh toán nợ không quá 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định giải thể. Kể từ thời điểm này doanh nghiệp không vay nợ của bất kỳ tổ chức nào. Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có phát sinh những tranh chấp từ khoản nợ trên.

Điều 5: Thanh toán các khoản nợ thuế:

Doanh nghiệp sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn tất các nghĩa vụ tài chính với cơ quan Thuế. Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có phát sinh những tranh chấp từ khoản nợ trên.

Điều 6:  Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ Hợp đồng lao động:

Đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp không sử dụng lao động. Thời hạn thanh toán các khoản lương và trợ cấp cho người lao động, xử lý tất cả các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định giải thể. Mọi tranh chấp phát sinh về sau do doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Điều 7. Phương thức thanh toán tài sản cho thành viên công ty:

…. – chủ sở hữu Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục thanh lý tài sản theo quy định của pháp luật.

Sau khi đã thanh lý hết các hợp đồng với đối tác, các nghĩa vụ đối với Nhà nước. Giá trị tài sản còn lại của Công ty sẽ được trả lại cho chủ sở hữu công ty là bà …….

Điều 8: Tổ chức thực hiện

Quyết định này được niêm yết công khai tại trụ sở công ty, được gửi đến các chủ nợ, người lao động, người có quyền và nghĩa vụ liên quan và gửi đến cục Thuế tại…(quận, huyện, thành phố), công an thành phố, tỉnh.. và phòng đăng ký kinh doanh, các ban ngành, sở có liên quan.

Điều 9: Người đứng đầu Công ty ……..làm việc với các cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục giải thể công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Giám đốc công ty có trách nhiệm thông báo toàn thể cá nhân trong công ty, đối tác, các đơn vị liên quan và tổ chức, bố trí các phòng ban thực hiện các nội dung công việc giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 10: Hiệu lực

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./

 

CHỦ SỞ HỮU

CỦA DOANH NGHIỆP

 

 

 

 

  

(Ký tên)

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

Giám đốc

 

 

 

 

(Ký tên, đóng dấu)

Trên đây là biểu mẫu Quyết định giải thể công ty TNHH mới nhất năm 2020. Quý khách hàng còn vướng mắc, muốn được hỗ trợ tư vấn chi tiết để tự tiến hành thủ tục hành chính này hãy liên hệ chúng tôi Tổng đài tư vấn 1900 6284. Để được hỗ trợ dịch vụ giải thể, liên hệ số hotline 097 393 8866 hoặc 091 611 0508. Phamlaw sẵn sàng phục vụ.

Lưu ý: Hồ sơ giải thể doanh nghiệp mỗi hồ sơ in và đóng dấu làm 02 bản. Khi làm việc cần phải có văn bản ủy quyền của công ty cho người đi thực hiện thủ tục giải thể này.

>> Xem thêm: Thủ tục giải thể công ty TNHH theo quy định mới

 

 

 

 

5/5 - (2 bình chọn)