Thủ tục chia, tách doanh nghiệp

THỦ TỤC CHIA, TÁCH DOANH NGHIỆP

Chia, tách doanh nghiệp là hai hình thức tổ chức lại cơ cấu doanh nghiệp. Tuy nhiên thủ tục chia, tách doanh nghiệp khá phức tạp không phải tổ chức hay cá nhân nào cũng có thể thực hiện.

Việc thực hiện đúng trình tự, thủ tục chia tách doanh nghiệp theo quy định của pháp luật là việc làm cần thiết trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp. Phamlaw sẽ hướng dẫn cụ thể các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật mới nhất để quý khách hàng có thể tham khảo:

1. Căn cứ pháp lý

– Luật doanh nghiệp 2020

– Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

– Thông tư 01/2021/ TT–BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan (Luật Ngân hàng, Luật các tổ chức tín dụng, Luật du lịch, Luật kinh doanh bảo hiểm,…).

2. Khái niệm và phương thức chia, tách doanh nghiệp

Chia, tách doanh nghiệp là hoạt động tổ chức lại doanh nghiệp nhằm mục đích nâng cao hiệu quả kinh doanh. Chia, tách doanh nghiệp là hai khái niệm khác nhau được quy định cụ thể tại điều 198 và 199 Luật doanh nghiệp 2020 như sau:

Thứ nhất, Chia doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các tài sản, quyền và nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị chia) để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới.

Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các cổ đông, thành viên và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới theo một trong các phương thức sau đây:

+ Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chia sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị chia và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;

+ Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp họ được chuyển sang cho các công ty mới;

Thứ hai, Tách doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

Công ty TNHH và Công ty cổ phần có thể tách doanh nghiệp theo các phương thức sau:

+ Tách một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chuyển sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị tách và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới.

+ Tách toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp của họ được chuyển sang cho các công ty mới.

3. Điều kiện chia/tách doanh nghiệp

Việc chia, tách công ty là một vấn đề vô cùng quan trọng, bởi việc này ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại, tài sản, phần vốn góp/cổ phần, đến thành viên/cổ đông của công ty. Để thực hiện chia, tách doanh nghiệp một cách thuận lợi và không gặp phải rủi ro pháp lý về sau, chủ sở hữu doanh nghiệp cần hiểu rõ loại hình doanh nghiệp của mình có được tiến hành chia, tách không, đồng thời dựa vào điểm khác nhau giữa chia doanh nghiệp và tách doanh nghiệp mà lựa chọn hình thức phù hợp với doanh nghiệp của mình.

3.1 Điều kiện chia doanh nghiệp

+ Doanh nghiệp phải có loại hình doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

+ Cần có sự đồng ý bằng văn bản của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông, cụ thể là nghị quyết, quyết định chia công ty. Việc thống nhất chia công ty phải tuân theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty, đồng thời, nội dung của nghị quyết, quyết định chia công ty phải đầy đủ các nội dung được yêu cầu tại điểm a khoản 2 Điều 198 Luật Doanh nghiệp 2020.

+ Công ty bị chia phải chấm dứt sự tồn tại, chủ sở hữu các công ty mới phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

3.2 Điều kiện tách doanh nghiệp

+ Doanh nghiệp phải có loại hình doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

+ Cần có sự đồng ý bằng văn bản của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông, cụ thể là nghị quyết, quyết định tách công ty. Việc thống nhất tách công ty phải tuân theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty, đồng thời, nội dung của nghị quyết, quyết định tách công ty phải đầy đủ các nội dung được yêu cầu tại điểm a khoản 2 Điều 199 Luật Doanh nghiệp 2020.

+ Công ty bị tách phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, số lượng thành viên, cổ đông tương ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành viên, cổ đông giảm xuống (nếu có); đồng thời đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được tách.

4. Thủ tục chia/tách doanh nghiệp

Chia, tách công ty là một hình thức tổ chức lại doanh nghiệp, trong đó không phải loại hình doanh nghiệp nào cũng được phép thực hiện hoạt động chia, tách. Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, chỉ có công ty cổ phần và công ty TNHH được thực hiện hoạt động này. Các loại hình doanh nghiệp khác như: doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh không thể chia, tách doanh nghiệp.

Căn cứ theo Điều 198 và 199 Luật doanh nghiệp 2020 quy định cụ thể về trình tự chia/tách doanh nghiệp như sau:

Bước 1: Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia thông qua nghị quyết, quyết định chia công ty theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Nghị quyết, quyết định chia công ty phải gồm các nội dung chủ yếu sau:

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị chia, tên các công ty sẽ thành lập;

+  Nguyên tắc, cách thức và thủ tục chia tài sản công ty; phương án sử dụng lao động; cách thức phân chia, thời hạn

+ Thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới thành lập;

+ Nguyên tắc giải quyết nghĩa vụ của công ty bị chia; thời hạn thực hiện chia công ty.

Nghị quyết, quyết định chia công ty phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định hoặc thông qua nghị quyết.

Bước 2: Thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật này. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty mới phải kèm theo nghị quyết, quyết định chia công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020

Hồ sơ chia/tách doanh nghiệp bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp mới ( Phụ lục I-4 Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT  ngày 16 tháng 03 năm 2021 )

– Điều lệ của công ty mới

– Danh sách thành viên, cổ đông sáng lập của công ty mới (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần)

– Biên bản họp của của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 02 thành viên trở lên về việc chia/tách công ty.

– Nghị quyết chia/tách doanh nghiệp

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị chia/tách

– Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:

+ Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) còn hiệu lực đối với thành viên là cá nhân;

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với thành viên là tổ chức, kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức.

Bước 3: Nộp hồ sơ và nhận kết quả

Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Trong 03 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị chia/tách trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty mới ( Theo quy định tại khoản 3 điều 61 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp)

Trên đây là bài viết liên quan đến thủ tục chia/tách doanh nghiệp. Nếu bạn cần thực hiện dịch vụ làm thủ tục chia/tách doanh nghiệp, vui lòng liên hệ Luật Phamlaw qua các đầu số hotline 097 393 8866 hoặc 091 611 0508 để được hỗ trợ nhanh nhất. Luật Phamlaw cam kết tư vấn và thực hiện thủ tục chia/tách doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất với mức chi phí hợp lý nhất.

> xem thêm:

5/5 - (1 bình chọn)