Văn bản tổng hợp

Thông tư liên tịch Số: 26/2014/TTLT-BYT-BCA

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 26/2014/TTLT-BYT-BCA QUY ĐỊNH VỀ XÉT NGHIỆM NỒNG ĐỘ CỒN TRONG MÁU CỦA NGƯỜI ĐIỀU...

Nghị định Số: 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 03 năm 2013

Nghị định 24/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố...

Nghị quyết Số: 01/2003/NQ-HĐTP ngày 16 tháng 4 năm 2003

Nghị quyết 01/2003/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh...

Nghị quyết Số: 02/2000/NQ-HĐTP ngày 23 tháng 12 năm 2000

Nghị quyết 02/2000/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm...

Nghị quyết Số: 35/2000/NQ-QH10 ngày 09 tháng 6 năm 2000

Nghị quyết số 35/2000/NQ-QH10 về việc thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình do Quốc hội ban hành Tải văn bản tại...

Luật Hôn nhân và gia đình Số: 22/2000/QH10 ngày 09 tháng 6 năm 2000

Luật Hôn nhân và gia đình Số: 22/2000/QH10 ngày 09 tháng 6 năm 2000 Tải văn bản tại đây Đánh giá bài viết

Nghị quyết Số: 01/2013/NQ-HĐTP ngày 06 tháng 11 năm 2013

Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 60 của Bộ Luật hình sự về án treo do Hội đồng Thẩm...

Thông tư liên tịch Số: 01/2013/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày 23 tháng 07 năm 2013

Thông tư liên tịch 01/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với...

Thông tư liên tịch Số: 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 15 tháng 05 năm 2013

Thông tư liên tịch 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn thi hành quy định về giảm thời hạn chấp hành án...

Thông tư liên tịch Số: 10/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BTT&TT-VKSNDTC-TANDTC ngày 10 tháng 09 năm 2012

Thông tư liên tịch 10/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BTTTT-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật hình sự...

Thông tư liên tịch Số: 06/2012/TTLT/BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNTC-TANDTC ngày 05 tháng 05 năm 2012

Thông tư liên tịch 06/2012/TTLT/BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn áp dụng Bộ luật hình sự về tội khủng...

Thông tư liên tịch Số: 09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC ngày 30 tháng 11 năm 2011

Thông tư liên tịch 09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật hình sự...

Nghị quyết Số: 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22 tháng 10 năm 2010

Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định tại điều 248 và 249 của Bộ luật hình sự do Hội...

Nghị quyết Số: 02/2010/NQ-HĐTP ngày 22 tháng 10 năm 2010

Nghị quyết 02/2010/NQ-HĐTP bổ sung hướng dẫn của Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐTP và Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐTP do Hội...

Thông tư liên tịch Số: 06/2008/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 25 tháng 12 năm 2008

Thông tư liên tịch 06/2008/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi...

Luật hình sự số: 37/2009/QH12 ngày 19 tháng 06 năm 2009

Bộ luật hình sự sửa đổi 2009 Tải văn bản tại đây Đánh giá bài viết

Thông tư liên tịch Số: 01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-BQP ngày 11 tháng 8 năm 2003

Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-BQP hướng dẫn áp dụng Chương XXII “Các tội xâm phạm...

Nghị quyết Số: 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17 tháng 4 năm 2003

Nghị quyết 02/2003/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự do Hội đồng...

Thông tư liên tịch Số: Số: 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25 tháng 12 năm 2001

Thông tư liên tịch 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP hướng dẫn áp dụng chương XIV “Các tội phạm xâm phạm...

Thông tư liên tịch Số: 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 25 tháng 9 năm 2001

Thông tư liên tịch 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn áp dụng Chương XV “Các tội xâm phạm chế độ...