Thủ tục giải thể công ty tnhh

Thủ tục giải thể công ty TNHH của PhamLaw chỉ với 900,000 đồng, cam kết dịch vụ nhanh, chi phí giá rẻ, uy tín.

 

Thủ tục giải thể công ty tnhh

Giải thể Công ty Trách nhiệm hữu hạn theo quy định mới hiện hành

Trong thời buổi hội nhập như hiện nay, việc thành lập các doanh nghiệp mới để phục vụ sản xuất, kinh doanh là một thực trạng tất yếu, khách quan. Nếu doanh nghiệp biết quản lý, kiểm soát, nắm bắt thị trường, tạo lợi thế kinh doanh, doanh nghiệp đó có thể phát triển, chạm đến thành công. Ngược lại, nếu không vận dụng linh hoạt những yếu tố trên, doanh nghiệp đứng trước nguy cơ thất bại và giải thể là một thủ tục cần thiết để chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp trên thị trường. Vậy giải thể Công ty trách nhiệm hữu hạn (CT TNHH) theo Luật Doanh nghiệp 2020 gồm những nội dung gì, Luật Phamlaw kính mời quý khách hàng theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi.

Giải thể Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì?

Theo Từ điển Luật học của Viện khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp) thì: “Giải thể doanh nghiệp là thù tục chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp với tư cách là một chủ thể kinh doanh bằng cách thanh lý tài sản của doanh nghiệp để trả nợ cho các chủ nợ”.

Như vậy, có thể kết luận rằng: Giải thể CT TNHH là quá trình chấm dứt sự tồn tại của CT TNHH trong điều kiện công ty có khả năng thanh toán hoặc đảm bảo thành toán các nghĩa vụ tài sản của công ty.

Các trường hợp giải thể Công ty trách nhiệm hữu hạn

Theo quy định tại Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 thì CT TNHH có thể giải thể trong trường hợp sau:

  • Thứ nhất, kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn. Điều lệ công ty là bản cam kết của các thành viên về thành lập, hoạt động của công ty trong đó đã thảo luận về thời hạn hoạt động. Khi hết thời hạn hoạt động đã ghi trong điều lệ (nếu các thành viên không muốn xin gia hạn) thì công ty đương nhiên phải tiến hành giải thể.
  • Thứ hai, theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu CT TNHH;
  • Thứ ba, công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
  • Thứ tư, công ty bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNĐKDN), trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Theo Điều 212 Luật Doanh nghiệp 2020, CT TNHH có thể bị thu hồi GCNĐKDN trong trường hợp: a) Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo; b) Doanh nghiệp do những người bị cấm thành lập doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này thành lập;c) Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế;d) Doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 216 của Luật này đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản;đ) Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật.

Điều kiện giải thể Công ty trách nhiệm hữu hạn

Theo quy định tại khoản 2 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020, CT TNHH chỉ được giải thể khi đáp ứng đủ điều:

  • Bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.
  • Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Các quy định về giải thể doanh nghiệp không chỉ tạo cơ sở pháp lý để chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp, mà còn bảo vệ quyền lợi của những chủ thể có liên quan, đặc biệt là quyền lợi của chủ nợ và người lao động khi doanh nghiệp chấm dứt tồn tại. Do vậy, việc xác định rõ điều kiện để tiến hành giải thể doanh nghiệp là hết sức cần thiết.

Như vậy, dù là trường hợp tự nguyện giải thể hay bắt buộc giải thể thì CT TNHH cũng phải đáp ứng hai điều kiện này mới được giải thể, nếu không công ty sẽ không thể chấm dứt hoạt động bằng thủ tục giải thể. Trên thực tế, việc đòi hỏi CT TNHH giải thể phải thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản là điều không hề đơn giản.

Hồ sơ giải thể CT TNHH theo Điều 210 Luật Doanh nghiệp 2020 gồm:

Thông báo về giải thể CT TNHH;

– Báo cáo thanh lý tài sản CT TNHH;

– Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể CT TNHH (nếu có);

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của CT TNHH;

Trình tự, thủ tục giải thể Công ty trách nhiệm hữu hạn trong trường hợp quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020

Theo Điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020, việc giải thể CT TNHH trong các trường hợp này được tiến hành như sau:

Bước 1:  Thông qua nghị quyết, quyết định giải thể CT TNHH. Nghị quyết, quyết định giải thể CT TNHH phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

b) Lý do giải thể;

c) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của công ty;

d) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

đ) Họ, tên, chữ ký của chủ sở hữu công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên;

Bước 2: Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng;

Bước 3:  Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, nghị quyết, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong CT TNHH. Nghị quyết, quyết định giải thể phải được đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của CT TNHH.

Trường hợp CT TNHH còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích có liên quan. Phương án giải quyết nợ phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ;

Bước 4: Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được nghị quyết, quyết định giải thể của CT TNHH. Kèm theo thông báo phải đăng tải nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có);

Bước 5: Các khoản nợ của CT TNHH được thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau đây:

a) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

b) Nợ thuế;

c) Các khoản nợ khác;

Bước 6: Sau khi đã thanh toán chi phí giải thể doanh nghiệp và các khoản nợ, phần còn lại chia cho các thành viên, chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp;

Bước 7: Người đại diện theo pháp luật của CT TNHH gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp;

Bước 8: Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết, quyết định giải thể theo quy định tại khoản 3 (bước 3) mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

Trình tự, thủ tục giải thể Công ty trách nhiệm hữu hạn trong trường hợp bị thu hồi GCNĐKDN hoặc theo quyết định của Tòa án

Theo Điều 209 Luật Doanh nghiệp 2020, việc giải thể CT TNHH trong các trường hợp này được tiến hành như sau:

Bước 1: Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng CT TNHH đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đồng thời với việc ra quyết định thu hồi GCNĐKDN hoặc ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định thu hồi GCNĐKDN hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi GCNĐKDN hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, CT TNHH phải triệu tập họp để quyết định giải thể. Nghị quyết, quyết định giải thể và bản sao quyết định thu hồi GCNĐKDN hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong CT TNHH và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của CT TNHH. Đối với trường hợp pháp luật yêu cầu phải đăng báo thì nghị quyết, quyết định giải thể CT TNHH phải được đăng ít nhất trên 01 tờ báo in hoặc báo điện tử trong 03 số liên tiếp.

Trường hợp CT TNHH còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải đồng thời gửi kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể của CT TNHH, phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ;

Bước 3: Việc thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 208 của Luật Doanh nghiệp 2020;

Bước 4: Người đại diện theo pháp luật của CT TNHH gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của CT TNHH;

Bước 5: Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày thông báo tình trạng đang làm thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định tại bước 1 mà không nhận được phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

Bước 6: Người quản lý CT TNHH có liên quan phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại do việc không thực hiện hoặc không thực hiện đúng quy định tại Điều 209 Luật Doanh nghiệp 2020.

Trên đây là nội dung tư vấn của Phamlaw đối với câu hỏi  về “Giải thể Công ty Trách nhiệm hữu hạn theo Luật Doanh nghiệp 2020 ”. Nếu bạn còn vướng mắc hoặc muốn được hỗ trợ tư vấn, vui lòng kết nối đến tổng đài tư vấn của chúng tôi. Hỗ trợ dịch vụ qua các đầu số hotline 097 393 8866 hoặc 091 611 0508.

Nên Xem: Dịch Vụ Tư Vấn Giải Thể Doanh Nghiệp Giá Tốt Của Phạm Law