Có được bồi thường khi thu hồi đất không có sổ đỏ không ?

Emai: hungphung@yahoo……
Các luật sư cho tôi được tư vấn vấn đề sau:
Ông nội tôi là thương binh 3/4 tham gia kháng chiến năm 1964 là người có công với cách mạng, khi nghỉ hưu (năm 1982). Vì không có đất nên Nhà nước đã cấp cho 1 mảnh đất nhỏ để sinh sống đươc sự đồng ý của chính quyền địa phương nhưng chưa có sổ đỏ gia đình chúng tôi đã ở mảnh đất này trên 30 năm. Nay có dự án nhà nước xây dựng ở khu vực đất của nhà chúng tôi và thuộc diện phải thu hồi vậy xin hỏi luật sư là nhà nước sẽ có chính sách như thế nào đối với gia đình chúng tôi? Xin cảm ơn!

Trả lời: (mang tính chất tham khảo)

Chào bạn, với trường hợp trên của bạn Phamlaw xin được tư vấn cho bạn như sau:

1. Điều kiện đất được bồi thường khi thu hồi

Khoản 1 Điều 75 Luật đất đai 2013 quy định:

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp”.
Trường hợp của bạn là đất được Nhà nước giao không thu tiền không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nếu có đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật thì sẽ được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.
Điều kiện xem xét để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 100, 101, Điều 102 Luật đất đai 2013 và các điều 18, 20, 22, 23, 25, 27, 28 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

– Các trường hợp cụ thể được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất:
Trường hợp 1: Nếu như bạn có giấy tờ về quyền sử dụng đất dưới đây thì bạn sẽ được bồi thường đất khi thu hồi khi không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:
+ Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
+ Có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993
+ Sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18 tháng 12 năm 1980.
+ Bản tổng hợp các trường hợp sử dụng đất hợp pháp do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã hoặc cơ quan quản lý đất đai cấp huyện, cấp tỉnh lập;

Trường hợp 2: Nếu như bạn không có những giấy tờ trên, theo Khoản 1 Điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định:
1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp sử dụng đất; việc sử dụng đất tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn hoặc quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (sau đây gọi chung là quy hoạch) hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đã sử dụng đất từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch thì được công nhận quyền sử dụng đất”.

Tức là, khi bạn sử dụng đất trước ngày 15/10/1993, bạn xin UBND xã xác nhận đất không có tranh chấp thì sẽ được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

2. Phương thức bồi thường

Khi Nhà nước thu hồi đất của bạn là đất ở thì sẽ được bồi thường theo quy định tại Điều 79 Luật đất đai 2013:
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như sau:
a) Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền;
b) Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.
2. Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất”.

Trên đây là câu trả lời của chúng tôi đối với trường hợp của bạn, nếu còn vướng mắc bạn vui lòng kết nối đến Tổng đài tư vấn pháp luật của chúng tôi để được tư vấn.

Trân trọng./

=========================
Hãy liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết.

Công ty tư vấn Luật Phamlaw

Tầng 5M, tòa nhà Bình Vượng
số 200, đường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
Hotline: 097.393.8866; Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 2118
Email : pham.lawyer8866@gmail.com