Thông tư số 09/2010/TT-BKH ngày 21 tháng 04 năm 2010

Thông tư số 09/2010/TT-BKH ngày 21 tháng 04 năm 2010 của Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh gia Hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp

Tải văn bản tại đây

Rate this post