Thông tư số 05/2010/TT-BKH ngày 10 tháng 02 năm 2010

hông tư số 05/2010/TT-BKH ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

Tải văn bản tại đây

Rate this post