Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 03 năm 2007

Nghị định số 39/2007/NĐ-CP Nghị định này quy định về phạm vi kinh doanh của cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà n­ước đối với hoạt động của các đối tượng này.

Tải văn bản tại đây

Rate this post