Luật Thương mại

Luật Thương mại

Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005
Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005 Tải văn bản tại đây
Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013
Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia
Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007
Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa
Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 05 năm 2013
Nghị định số 52/2013/NĐ-CP quy định về việc phát triển, ứng dụng và quản lý hoạt động thương mại điện tử. Tải văn bản tại đây
Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006
Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa Tải văn bản tại đây
Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007
Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm
Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013
Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người
Thông tư số 95/2006/TT-BVHTT ngày 06 tháng 12 năm 2006
Thông tư số 95/2006/TT-BVHTT ngày 06 tháng 12 năm 2006 của Bộ văn hóa-Thông tin về bổ sung thông tư số 48/2006/TT-BVHTT ngày 5-5-2006 của Bộ văn hóa-Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23-01-2006 của Chính
Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28 tháng 9 năm 2006
Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng
Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 06 năm 2006
Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 06 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện Tải văn
Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006
Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Tải văn bản tại đây
Nghị định số 68/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2009
Nghị định số 68/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 4 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương
Thông tư số 10/2006/TT-BTM ngày 01 tháng 06 năm 2006
Thông tư số 10/2006/TT-BTM ngày 01 tháng 06 năm 2006 của Bộ Thương mại sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2006/TT-BTM về việc hướng dẫn cách xác định xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có
Nghị định số 43/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 05 năm 2009
Nghị định số 43/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 05 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 hướng dẫn thi hành
Thông tư số 08/2006/TT-BTM ngày 17 tháng 4 năm 2006
Thông tư số 08/2006/TT-BTM ngày 17 tháng 4 năm 2006 Hướng dẫn cách xác định xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có xuất xứ không thuần túy theo Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 2 năm
Thông tư số 07/2006/TT-BTM ngày 17 tháng 04 năm 2006
Thông tư số 07/2006/TT-BTM ngày 17 tháng 04 năm 2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thủ tục cấp và quản lý việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ theo Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 2 năm 2006 của
Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006
Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mai về hoạt động xúc tiến thương mại. Nghị định này quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về
Nghị định số 140/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007
Nghị định số 140/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ Lo-gi-stíc và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch
Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17 tháng 7 năm 2007
Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng
Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ngày 31 tháng 03 năm 2006
Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ngày 31 tháng 03 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại Nghị định này quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động
Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006
Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại Tải văn bản dưới đây
Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 03 năm 2007
Nghị định số 39/2007/NĐ-CP Nghị định này quy định về phạm vi kinh doanh của cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh và trách nhiệm của các cơ quan
Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006
Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa Tải văn bản tại đây
Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 10 tháng 02 năm 2009
Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Bộ Công thương hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thành lập và quy định chế độ báo cáo của Sở giao dịch hàng hóa