Nghị định số 68/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2009

Nghị định số 68/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 4 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương Mại về hoạt động xúc tiến thương mại
Rate this post