Thông tư số 07/2006/TT-BTM ngày 17 tháng 04 năm 2006

Thông tư số 07/2006/TT-BTM ngày 17 tháng 04 năm 2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thủ tục cấp và quản lý việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ theo Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 2 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa

 Tải văn bản tại đây

Rate this post