Thông tư số 150/2010/TT-BTC ngày 27 tháng 9 năm 2010

Thông tư số 150/2010/TT-BTC ngày 27 tháng 9 năm 2010 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí 

Tải văn bản tại đây