Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp xuất hiện rất sớm trong lịch sử phát triển của thuế. Hiện nay ở các nước phát triển, thuế thu nhập doanh nghiệp giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo ổn định nguồn thu ngân sách Nhà nước và thực hiện phân phối thu nhập. Để giúp các bạn hiểu cơ bản về thuế thu nhập doanh nghiệp và đặc biệt là các khoản thu nhập doanh nghiệp chịu thuế thì Công ty Luật Phamlaw xin cung cấp những thông tin cụ thể như sau:

>>> Dịch vụ kế toán thuế

>>> Dịch vụ quyết toán thuế

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Luật doanh nghiệp 2020

Thông tư 78/2014/TT-BTC

Văn bản hợp nhất 14/2020 VBHN-VPQH

NỘI DUNG TƯ VẤN

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế thu trên thu nhập của các cơ sở kinh doanh để động viên một phần thu nhập của họ vào ngân sách nhà nước. Ngoài ra, nhà nước cũng có thể sử dụng loại thuế này để điều tiết vĩ mô nền kinh tế thông qua việc động viên công bằng giữa các thành phần kinh tế, khuyến khích ưu đãi đầu tư nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.

2. Vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp được ban hành và sửa đổi đã khá nhiều lần và càng ngày càng làm tốt vai trò là công cụ quản lý thị trường vĩ mô một cách hiệu quả, thống nhất áp dụng đối với mọi thành phần kinh tế và mọi loại hình doanh nghiệp, cả đối tượng đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp trong nước, tạo nên một môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh hơn trong điều kiện nền kinh tế mới, tạo cho nền kinh tế đất nước nhanh chóng hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp được thể hiện cụ thể:

Thứ nhất, Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế có vai trò quan trọng trong hệ thống pháp luật thuế của Việt Nam. Thuế thu nhập doanh nghiệp là một công cụ quan trọng của Nhà nước trong việc thực hiện chức năng điều tiết các hoạt động kinh tế xã hội trong từng thời kỳ phát triển kinh tế nhất định. Đồng thời đảm bảo tính công bằng xã hội về thuế đối với các doanh nghiệp. Nhà nước sử dụng thuế thu nhập doanh nghiệp làm công cụ điều tiết thu nhập của các chủ thể có thu nhập cao, đảm bảo yêu cầu đóng góp của các chủ thể kinh doanh vào ngân sách nhà nước được công bằng hợp lý.

Thứ hai, Thuế thu nhập doanh nghiệp là thuế trực thu đánh trực tiếp vào thu nhập của doanh nghiệp, có tính chất điều tiết sản xuất, kinh doanh. Thuế thu nhập doanh nghiệp là công cụ để nhà nước thực hiện chức năng tái phân phối thu nhập, đảm bảo công bằng xã hội. Thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp, nhà nước sử dụng thuế thu nhập doanh nghiệp làm công cụ điều tiết thu nhập của các chủ thể có thu nhập cao, đảm bảo yêu cầu đóng góp của chủ thể kinh doanh vào ngân sách nhà nước công bằng, hợp lý.

Thứ ba, Thuế thu nhập doanh nghiệp là công cụ để góp phần khuyến khích, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển theo hướng kế hoạch, chiến lược, phát triển toàn diện của nhà nước. Bằng các quy định pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp, nhà nước thể hiện sự quan tâm đúng mức đối với các doanh nghiệp nộp thuế, đồng thời góp phần chia sẻ với doanh nghiệp gánh nặng thuế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Thuế thu nhập doanh nghiệp còn là một trong những công cụ quan trọng của Nhà nước trong việc thực hiện chứng năng điều tiết các hoạt động kinh tế – xã hội trong từng thời kỳ phát triển kinh tế nhất định.

Thứ tư, Thuế thu nhập doanh nghiệp phản ánh trình độ và hiệu quả của nền kinh tế và của tổ chức kinh doanh. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, khuyến khích và thu hút đầu tư, tăng nguồn thu ngân sách nhà nước, góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách thuế, đảm bảo tính phù hợp giữa pháp luật trong nước và thông lệ, cam kết quốc tế. Việc hoàn thiện chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp là việc làm vô cùng quan trọng, giúp đảm bảo nguồn thu ngân sách và làm hài hòa lợi ích của đối tượng nộp thuế.

3. Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

3.1. Thu nhập chịu thuế

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 96/2015/TT-BTC,, thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế xác định như sau:

Thu nhập chịu thuế=Doanh thuChi phí được trừ+Các khoản thu nhập khác

a. Đối với doanh thu

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC, doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Cụ thể:

 • Đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế là doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
 • Đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng là doanh thu bao gồm cả thuế giá trị gia tăng.
 • Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh dịch vụ mà khách hàng trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần. Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế việc xác định số thuế được ưu đãi phải căn cứ vào tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của số năm thu tiền trước chia (:) cho số năm thu tiền trước.

b. Đối với chi phí được trừ:

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, các khoản chi phí được trừ sẽ bao gồm các chi phí không thuộc các chi phí không được trừ và đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

 • Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 • Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

c. Đối với các khoản thu nhập khác:

Các khoản thu nhập khác được quy định cụ thể tại Điều 7 Thông tư 78/2014/TT-BTC. Có thể kể đến một số thu nhập như:

 • Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán theo hướng dẫn tại Chương IV Thông tư 78/2014/TT-BTC.
 • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản theo hướng dẫn tại Chương V Thông tư 78/2014/TT-BTC
 • Thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư; chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư; chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Với mỗi loại thu nhập này đều được quy định cụ thể với những điều kiện cụ thể cần đáp ứng.

3.2 Thu nhập được miễn thuế

Các khoản thu nhập được miễn thuế quy định cụ thể tại Điều 8 Thông tư 78/2014/TT-BTC. Một số thu nhập được miễn thuế có thể kể đến như:

 • Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối của hợp tác xã; Thu nhập của hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thực hiện ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; Thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản ở địa bàn kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; Thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản.
 • Thu nhập từ việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp gồm: thu nhập từ dịch vụ tưới, tiêu nước; cày, bừa đất; nạo vét kênh, mương nội đồng; dịch vụ phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng, vật nuôi; dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp.
 • Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp có số lao động là người khuyết tật, người sau cai nghiện ma túy, người nhiễm HIV bình quân trong năm chiếm từ 30% trở lên trong tổng số lao động bình quân trong năm của doanh nghiệp….

Lưu ý: Đối với mỗi loại thu nhập này đều được quy định cụ thể và phải đáp ứng các điều kiện cụ thể để được miễn thuế.

Nội dung bài viết là tất cả những thông tin hữu ích mà Luật Phamlaw muốn gửi đến Khách hàng trong việc tìm hiểu và giải đáp vấn đề thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong quá trình tham khảo bài viết, Quý khách hàng cần được tư vấn chuyên sâu hơn xin vui lòng liên hệ Luật Phamlaw qua các đầu số hotline 097 393 8866 hoặc 091 611 0508 để được nhân viên pháp lý hỗ trợ tận tâm nhất.

5/5 - (2 bình chọn)