Thuế thu nhập doanh nghiệp

Phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm các quy định về thành lập doanh nghiệp

Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

    Thuế thu nhập doanh nghiệp xuất hiện rất sớm trong lịch sử phát triển của thuế . Hiện nay ở các...

Chính sách thuế GTGT, thuế TNDN đối với các khoản chiết khấu, giảm giá

Chính sách thuế GTGT, thuế TNDN đối với các khoản chiết khấu, giảm giá

 Ngày 05 tháng 02 năm 2013, Tổng Cục Thuế có Công Văn 488/TCT-CS giải đáp thắc mắc về chính sách thuế GTGT,...

Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất

        Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất là một trong những...

Thuế TNDN năm 2015 theo thông tư 96/2015/TT-BTC

Thuế TNDN năm 2015 theo thông tư 96/2015/TT-BTC

 Ngày 22/06/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp...

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập...

Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008

Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều...

Thông tư số 93/2008/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2008

Thông tư số 93/2008/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2008 hướng dẫn thực hiện phân chia thuế giá trị gia tăng, thuế thu...

Thông tư số 141/2013/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2013

Thông tư số 141/2013/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2013 hướng dẫn thi hành Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13/8/2013...

Thông tư số 135/2013/TT-BTC ngày 27 tháng 9 năm 2013

Thông tư số 135/2013/TT-BTC ngày 27 tháng 9 năm 2013 hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh...

Luật số 32/2013/QH13 ngày 28 tháng 6 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Luật số 32/2013/QH13 ngày 28 tháng 6 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh...

Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2013

Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ...

Thông tư số 116/2012/TT-BTC ngày 18 tháng 7 năm 2012

Thông tư số 116/2012/TT-BTC ngày 18 tháng 7 năm 2012 hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh...

Thông tư số 42/2012/TT-BTC ngày 12 tháng 3 năm 2012

Thông tư số 42/2012/TT-BTC ngày 12 tháng 3 năm 2012 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg ngày...

Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ

Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số...

Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2011

Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số...

Thông tư số 170/2011/TT-BTC ngày 25 tháng 11 năm 2011

Thông tư số 170/2011/TT-BTC ngày 25 tháng 11 năm 2011 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg ngày...

Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2011

Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2011 về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011...

Thông tư số 128/2011/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2011

Thông tư số 128/2011/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2011 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp...

Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2011

Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2011 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày...

Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng 04 năm 2001

Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng 04 năm 2001 về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh...