Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam
THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM Thuế thu nhập doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo ổn định nguồn thu ngân sách nhà nước, thực hiện phân phối thu nhập và định hướng
Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp Trong bối cảnh thế giới hiện nay, hệ thống pháp luật ưu đãi thuế đang là một trong những công cụ mà quốc gia sử dụng để thu hút đầu tư trong và
Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế thu nhập doanh nghiệp xuất hiện rất sớm trong lịch sử phát triển của thuế. Hiện nay ở các nước phát triển, thuế thu nhập doanh nghiệp giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo ổn
Chính sách thuế GTGT, thuế TNDN đối với các khoản chiết khấu, giảm giá
 Ngày 05 tháng 02 năm 2013, Tổng Cục Thuế có Công Văn 488/TCT-CS giải đáp thắc mắc về chính sách thuế GTGT, thuế TNDN đối với các khoản chiết khấu, giảm giá. Phamlaw  xin tóm lược những ý cơ bản
Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất
        Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất là một trong những nguồn thu cơ bản của ngân sách nhà nước từ hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất  của
Thuế TNDN năm 2015 theo thông tư 96/2015/TT-BTC
 Ngày 22/06/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp của Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Tải văn
Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008
Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Tải văn bản tại đây
Thông tư số 93/2008/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2008
Thông tư số 93/2008/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2008 hướng dẫn thực hiện phân chia thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp do các nhà thầu phụ nộp ngân sách nhà nước phát sinh từ hoạt
Thông tư số 141/2013/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2013
Thông tư số 141/2013/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2013 hướng dẫn thi hành Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13/8/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung
Thông tư số 135/2013/TT-BTC ngày 27 tháng 9 năm 2013
Thông tư số 135/2013/TT-BTC ngày 27 tháng 9 năm 2013 hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức tài chính vi mô Tải văn bản tại đây
Luật số 32/2013/QH13 ngày 28 tháng 6 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
Luật số 32/2013/QH13 ngày 28 tháng 6 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Tải văn bản tại đây
Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2013
Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế
Thông tư số 116/2012/TT-BTC ngày 18 tháng 7 năm 2012
Thông tư số 116/2012/TT-BTC ngày 18 tháng 7 năm 2012 hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Tổ chức tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình
Thông tư số 42/2012/TT-BTC ngày 12 tháng 3 năm 2012
Thông tư số 42/2012/TT-BTC ngày 12 tháng 3 năm 2012 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg ngày 19/01/2012 về việc gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý
Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ
Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa,
Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2011
Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
Thông tư số 170/2011/TT-BTC ngày 25 tháng 11 năm 2011
Thông tư số 170/2011/TT-BTC ngày 25 tháng 11 năm 2011 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg ngày 11/10/2011 về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động
Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2011
Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2011 về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp
Thông tư số 128/2011/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2011
Thông tư số 128/2011/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2011 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở y tế công lập Tải văn bản tại đây
Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2011
Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2011 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và
Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng 04 năm 2001
Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng 04 năm 2001 về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm
Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 21 tháng 1 năm 2011
Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 21 tháng 1 năm 2011 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm Tải văn vản tại đây
Thông tư số 150/2010/TT-BTC ngày 27 tháng 9 năm 2010
Thông tư số 150/2010/TT-BTC ngày 27 tháng 9 năm 2010 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí  Tải văn bản tại đây