Thông tư số 135/2013/TT-BTC ngày 27 tháng 9 năm 2013

Thông tư số 135/2013/TT-BTC ngày 27 tháng 9 năm 2013 hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức tài chính vi mô

Tải văn bản tại đây