Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005

Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005. Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật này và điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên

Tải văn bản tại đây

Rate this post