Luật Sở hữu trí tuệ

Luật Sở hữu trí tuệ

Dịch vụ công bố mỹ phẩm
Dịch vụ công bố mỹ phẩm Theo quy định của pháp luật thì các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường có trách nhiệm công bố sản phẩm mỹ phẩm tại Cục
Luật Sở hữu trí tuệ số 19/VBHN-VPQH ngày 18 tháng 12 năm 2013 của văn phòng Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2013
Luật Sở hữu trí tuệ số 19/VBHN-VPQH ngày 18 tháng 12 năm 2013 của văn phòng Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2013 Tải văn bản tại đây
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2009
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2009 Tải văn bản tại đây
Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005
Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005. Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài đáp
Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20 tháng 02 năm 2013
Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Bộ khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định
Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan
Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan Tải văn bản tại đây
Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 03 năm 2012 của Chính phủ ban hành điều lệ sáng kiến
Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 03 năm 2012 của Chính phủ ban hành điều lệ sáng kiến Tải văn bản tại đây
Thông tư số 04/2012/TT-BKHCN ngày 13 tháng 02 năm 2012
Thông tư số 04/2012/TT-BKHCN ngày 13 tháng 02 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 hướng dẫn việc cấp, thu hồi thẻ giám
Nghị định số 85/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 09 năm 2011
Nghị định số 85/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 09 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một
Thông tư số 37/2011/TT-BKHCN ngày 27 tháng 12 năm 2011
Thông tư số 37/2011/TT-BKHCN ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngàu 21/9/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm
Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2010
Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng
Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010
Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006-NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Tải văn bản tại đây
Nghị định số 88/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 08 năm 2010
Nghị định số 88/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 08 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04 tháng 2 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp
Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04 tháng 2 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp Tải văn bản tại đây
Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008
Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa Tải văn bản tại đây
Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007
Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Bộ khoa học và công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn
Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa
Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa Tải văn bản tại đây
Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006
Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và
Nghị định số 104/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006
Nghị định số 104/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng, bao gồm:
Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006
Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Dân sự Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và